Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 9:13

13ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᓄᒋᑖᒋᒃ ᐸᓓᑭ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ? ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᐸᑎᓯᒋᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᐸᔅᑭ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᓕᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ?