Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 1

ᐊᓂᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐊᔭᒥᐎᓐ

1ᐊᓂᒪ ᒪᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐅᒌᒃ, ᑳ ᑮ ᐯᑕᒫᒃ, ᓂᔥᑭᔑᑯᓈᓇ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐙᐸᑕᒫᒃ, ᑳ ᑮ ᑲᓇᐙᐸᑕᒫᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓵᒥᓇᒫᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐋᔭᒥᐎᓐ; 2(ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑮ ᓄᑯᑖᑲᓂᐗᓐ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓈᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑎᐹᑐᑌᓈᓐ, ᑭ ᐙᐸᑎᓕᑎᓈᓐ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᑦ ᐅᑖᐎᒪᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᑲᐎᔮᒃ;) 3ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐙᐸᑕᒫᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒫᒃ, ᑭᑦ ᐋᓕᒧᑕᒫᑎᓈᓐ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐃᑖᔦᒃ ᓂᑦ ᐅᑐᑌᒥᐌᐎᓂᓈᒃ; ᑖᐺ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᑖᐙᓈᓐ ᐅᑐᑌᒥᐌᐎᓂᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 4ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓈᓐ ᑭᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᔦᒃ ᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᐗᐤ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐙᔅᑌᐎᓂᐎᐤ

5ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᐎᑕᒫᑫᐎᓐ ᐎᓚ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐯᑕᒫᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒫᑖᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᐙᔅᑌᐎᓂᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐙᐙᒡ ᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ᙮ 6ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᒃ ᑭᑦ ᐃᑕᐙᓈᓇᐤ ᐅᑐᑌᒥᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐱᒧᑖᑕᒪᒃ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ, ᑭ ᑭᓛᔅᑭᓈᓇᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑐᑌᓈᓇᐤ ᑖᐺᐎᓐ: 7ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐱᒧᑖᑕᒪᒃ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐃᑖᑦ ᐙᔅᑌᐎᓂᒃ, ᑭᑦ ᐅᑐᑌᒥᒥᑐᓈᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒥᑯᒻ ᑭ ᐸᔦᑭᐃᑯᐙᓈᓇᐤ ᒥᓯᐌ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮

8ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ ᒪᒋᑣᐎᓐ, ᑭ ᐙᔦᔑᐃᑎᓱᓈᓇᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓐ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᓈᓇᐤ᙮ 9ᑮᔥᐱᓐ ᐎᑕᒪᑴ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗ, ᐎᓚ ᑖᐺᐎᐤ ᓀᔥᑕ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᑭᒋ ᐌᐯᓕᑕᒫᑕᒃ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐹᔦᑭᐃᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 10ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑗᔭᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᒪᒋᑐᑌᓈᓇᐤ ᑭᓛᔅᑭᔉ ᑭᑦ ᐃᔑᐋᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᐙᓈᓇᐤ᙮