Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 2

᙭ ᐊᓇ ᑳ ᐎᒋᐃᑕᒃ

1ᓂᑦ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑐᒃ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒪᒋᑐᑕᒣᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᑭᑦ ᐋᔭᐙᓇᐤ ᐅᑖᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑫᐤ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐤ: 2ᐎᓚ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐸᐃᑫᔅᑕᒻ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᐊᓂᑭ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮

3ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ᙮ 4ᐊᓇ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐁᑳ ᒫᑲ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒸᑦ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐗ, ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᐤ, ᓇᒫᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ 5ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑫᓇᐌᓕᑕᒫᑴ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ, ᐎᓚ ᑖᐺ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑭ ᒥᑐᓂᐎᐃᑳᑌᓕᐤ: ᐅᒪ ᐅᒋ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑲᐗᒃ᙮ 6ᐊᓇ ᓂ ᐱᒋᔅᑲᐗᐤ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᐸᓐ, ᒬᒋᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᓕᒋ᙮

ᐊᓂᒪ ᐅᔥᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ

7ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᔥᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑳᔭᔥ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᓂᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐋᔮᔦᒃ; ᐊᓂᒪ ᑳᔮᔥ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᐊᓂᒪ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ᙮ 8ᒥᓇ, ᐅᔥᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ: ᐊᓂᒪ ᑳ ᑖᐺᒪᑲᓂᓕᒃ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ: ᐌᓴ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ ᒫᔭᐎᐸᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑖᐺ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᐊᓄᒡ ᒐᑳᓯᑫᐤ᙮

9ᐊᓇ, ᓂᑦ ᐃᑖᓐ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁ ᐸᒀᑖᑦ ᒫᑲ ᐎᒋᔖᓇ, ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ ᐃᑖᐤ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ᙮ 10ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐎᒋᔖᓇ ᐙᓭᔮᓯᐎᓂᒃ ᐃᑖᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᐱᓱᔑᒃ᙮ 11ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐸᒀᑖᑦ ᐎᒋᔖᓇ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ ᐃᑖᐤ, ᐱᒧᑌᐤ ᓀᔥᑕ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑖᓐᑌ ᐁᑐᑌᑦ, ᐌᓴ ᐙᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᑭᑆᐱᔅᑳᑯ᙮

12ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐁ ᐌᐯᓕᒋᑳᑌᑭ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐙᐗ ᐎᓚ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 13ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑖᐎᒪᐎᑐᒃ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᐗᐤ ᐊᓇ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑖᑦ᙮ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᔥᑭᓂᑭᑐᒃ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᔖᑯᒋᐋᐗᐤ ᒣᒋᑣᑦ᙮ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮

14ᑭ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑖᐎᒫᐎᑐᒃ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᐗᐤ ᐊᓇ ᒪᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑖᑦ᙮ ᑭ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᔥᑭᓂᑭᑐᒃ, ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᔖᑯᒋᐁᒃ ᒣᒋᑣᑦ᙮

15ᐁᑳᐎᓚ ᓵᑭᑖᒃ ᐊᔅᑭ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᓰᐊᑭᑖᑴ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᐗ᙮ 16ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ ᐎᔮᓯᐎᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᑭ ᒥᔅᑭᔑᑾ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᒧᒪᑲᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑖᐎᒫᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ, ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ᙮ 17ᐊᔅᑭ ᒫᑲ ᐌᐱᐸᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑐᑕᒸᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑳᑭᑫ ᐃᑖᐤ᙮

ᐊᓇ ᙭ ᐅᓅᑎᓈᑲᓇ

18ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐊᓄᒡ ᐁᐗᑯ ᒫᒋᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᓇᔅᐹᒡ ᙭ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᒃ, ᐊᓄᒡ ᐅᑎ ᐃᑕᐗᒃ ᒥᒉᑦ ᓇᔅᐹᒡ ᙭ᑕᒃ; ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᒫᒋᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ᙮ 19ᑭᓚᓇᓇᐤ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔭᒃ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓚᐎᐗᒃ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᐅᐎᒉᐙᑲᓂᓈᐤ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᐅᐎᒉᐙᑲᓂᔭᒃ, ᑫᔮᐸᒡ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᑖᓇᐗᒃ; ᒫᑲ ᑮ ᐗᓚᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐁᑳ ᒥᓯᐌ ᐁ ᑮ ᐅᐎᒉᐙᑲᓂᔭᒃ᙮

20ᒫᑲ ᑭᑦ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᑐᒥᓂᑯᓯᐎᓐ ᐊᓇ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐅᒋ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ᙮ 21ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑖᐺᐎᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᐗᒃ ᑖᐺᐎᓐ᙮

22ᐊᐌᓇ ᑳ ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᑦ ᐊᓇ ᐱᑯ ᑳ ᐋᓉᑕᒃ ᒋᓴᓴ ᐁ ᙭ᑎᐎᓕᒋ? ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᓇᔅᐹᒡ ᙭, ᐊᓇ ᑳ ᐋᓉᑕᐙᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ᙮ 23ᐊᐌᓇ ᐃᐋᓉᑕᐙᑴ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ, ᐁᐗᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐌᐤ ᐅᑖᐎᒪᐗ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐙᐎᑕᒫᑫᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ, ᐊᔭᐌᐤ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᐊᓯᒋ᙮

24ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᑫᔮᐸᒡ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᑴ, ᑫᔮᐸᒡ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐱᒋᔅᑲᐙᐗᐤ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ᙮ 25ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑕᒃ, ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐅᑎ᙮

26ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᐁ ᐋᓕᒧᒪᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᒥᑖᑾᒃ᙮ 27ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑐᒥᓂᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑖᒃ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᓇᐗᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑖᒃ; ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑐᒥᓂᑯᓯᐎᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑖᐺᒪᑲᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᓛᔅᑭᒪᑲᒃ, ᓀᔥᑕ ᒣᒋ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᔦᒃ, ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒋᔅᑲᐌᒃ᙮

28ᐁᑯ ᒫᑲ, ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᑕᑭ ᐱᒋᔅᑲᐎᒃ; ᐃᔅᐱ ᓄᑯᓯᑌ, ᑭᒋ ᐋᔮᔦᒃ ᒪᔥᑲᐎ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓇᓀᐯᐎᓰᔅᑕᐌᒃ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᑫ᙮ 29ᑮᔥᐱᓐ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓰᑦ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑐᑕᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᓂᑕᐎᑭᐃᑯᑦ᙮