Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 2:1

᙭ ᐊᓇ ᑳ ᐎᒋᐃᑕᒃ

1ᓂᑦ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑐᒃ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒪᒋᑐᑕᒣᒃ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᑭᑦ ᐋᔭᐙᓇᐤ ᐅᑖᔭᒥᐁᔅᑕᒫᑫᐤ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐤ: