Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 2:13

13ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᑖᐎᒪᐎᑐᒃ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᐗᐤ ᐊᓇ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑖᑦ᙮ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐅᔥᑭᓂᑭᑐᒃ, ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᔖᑯᒋᐋᐗᐤ ᒣᒋᑣᑦ᙮ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮