Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 3

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑕᐙᔑᒥᔕ

1ᑲᓇᐙᐸᑕᒧᒃ ᑫᑯ ᑐᐎ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᑎᑲᐎᔭᒃ! ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐁᑳ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᔭᒃ ᐊᔅᑭ, ᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᑦ᙮ 2ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᐊᓄᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᑦ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᓄᑾᓐ ᑫ ᐃᔑ ᐋᔮᔭᒃ; ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ, ᐃᔅᐱ ᓄᑯᓯᑌ, ᑭ ᑳ ᓇᔅᐱᑕᐙᓇᐤ; ᐌᓴ ᑭ ᑳ ᐙᐸᒫᓇᐤ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ᙮ 3ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐋᔮᑦ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐹᔦᑭᐃᑎᓱ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ᙮

4ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ ᐱᑯᐱᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ ᐌᒋ ᐱᑯᓂᑳᑌᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮ 5ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᓄᑯᐋᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒃ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗ: ᐎᓚ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ᙮ 6ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑕᑭ ᑳ ᐱᒋᔅᑲᐙᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋᑐᑕᒻ: ᐊᐌᓇ ᒣᒋᑐᑕᒣᑴ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ᙮

7ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᒥᑯᐗᐤ: ᐊᓇ ᑳ ᑐᑕᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᓚ ᐁ ᐃᔑ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᓕᒋ᙮ 8ᐊᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐤ; ᐌᓴ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑮ ᐯᒋ ᒪᒋᑐᑕᒻ᙮ ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᑮ ᓄᑯᐋᑲᓂᐎᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᐙᓕᒋ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐗ᙮

9ᐊᐌᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋᑐᑕᒻ: ᐌᓴ ᐅ ᓯᒥᓂᒪ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᐗ; ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑲᑕ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒻ, ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᑦ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᓀᔥᑕ ᒪᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ: ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑎᐅᑕᒧᑴ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐎᒋᔖᓇ᙮

ᓵᑭᐃᑐᒃ

11ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑐᔦᒃ᙮ 12ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫᓐ ᐊᓂᐃ ᒣᒋᑣᓕᑭ ᑳ ᑮ ᐅᒌᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓂᐸᐋᑦ ᐎᒋᔖᓇ᙮ ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᑲ ᓂᐸᐋᑦ? ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐁ ᑮ ᒫᓛᑕᓂᓕᑭ, ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓇ ᐁ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᒪᑲᓂᓕᑭ᙮

13ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒪᔅᑳᑕᒧᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐸᑾᑎᑯᔦᒃ ᐊᔅᑭ᙮ 14ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᑮ ᒥᔮᔥᑲᒪᒃ ᓂᐱᐎᓐ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐁ ᐅᑎᑕᒪᒃ, ᐁ ᓵᑭᐊᑯᒃ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ᙮ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐎᒋᔖᓇ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᑕᔑᑫᐤ᙮ 15ᐊᐌᓇ ᐯᒀᑖᑴ ᐎᒋᔕᓇ ᐅᓂᐹᔨᐌᐎᐤ: ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᒫᑲ ᐅᓂᐹᔨᐌᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 16ᐁᑯᑕ ᑳ ᐅᒋ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᐁ ᑮ ᐱᒥᑎᑖᑦ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ: ᑭᓚᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐱᒥᑎᑖᑖᓇᐤ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓇᐗ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐎᒋᔖᓂᑐᒋᒃ ᐅᒋ᙮ 17ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔮᑦ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᐌᓗᑎᓯᐎᓇ, ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐎᒋᔖᓇ ᐁ ᒪᓀᓯᓕᒋ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᑭᔐᐙᑐᑕᐙᑦ, ᑖᓂ ᑫ ᑮ ᐃᔑ ᐱᒋᔅᑳᑯᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᓕᐤ? 18ᓂᑦ ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᒥᔑᒥᑐᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᓈᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᑌᓚᓕᓈᒃ ᓵᑭᐃᐌᑕᐤ; ᒫᑲ ᑭᑦ ᐃᑐᑕᒧᐎᓂᓈᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮

ᓲᑫᑌᐁᐎᓐ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ

19ᐁᑯᑕ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ ᐁ ᐅᒋᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᑫᒋᓇᐅᓈᓇᐤ ᑭᑌᐃᓈᒃ ᑫᓇᐗᐸᒥᑕᑯ᙮ 20ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑌᐃᓇᐤ ᐎᑕᒫᑯᔭᑴ ᐁ ᒪᒋᑣᔭᒃ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᔅᑎᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᑌᐃᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ᙮ 21ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑌᐃᓇᐤ ᐁᑳ ᐎᑕᒫᑯᔭᑴ ᐁ ᒪᒋᑣᔭᒃ, ᐁᑯ ᑭᐁᒋᓇᐅᔅᑕᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 22ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑳ ᓇᑐᑕᒪᐋᒃ ᑭ ᒥᓕᑯᓇᐤ, ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑐᑕᒪᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᒥᓗ ᑲᓇᐙᐸᑕᒃ: 23ᐅᒪ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ, ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒶᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑐᔭᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐅᓚᔓᐙᑎᑕᒃ᙮ 24ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒸᑦ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐗ, ᐱᒋᔅᑲᐌᐤ, ᓀᔥᑕ ᐱᒋᔅᑳᑯ᙮ ᓀᔥᑕ ᐁᑯᑕ ᐌᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᑕᑭ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑕᒃ, ᐊᓂᐃ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ᙮