Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 4

ᐊᓇ ᑖᐺ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᓇᔅᐹᒋ ᐊᒑᒃ

1ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᒑᒃ ᑖᐺᑖᒃ, ᒫᑲ ᑲᑴᒋᐃᑯᒃ ᐊᒑᑾᒃ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐙᑴ; ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᓇᔅᐹᒡ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᑮ ᐃᑐᑌᐗᒃ᙮ 2ᐅᒪ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᒪᐙᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᒑᒃ ᑳ ᐃᑕᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ ᐎᔮᓯᒃ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ, ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐤ᙮ 3ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᒑᒃ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᐎᑕᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ ᐎᔮᓯᒃ ᐁ ᑮ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐤ: ᐁᐗᒀᓂ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᓇᔅᐹᒡ ᙭, ᑳ ᑮ ᐯᑕᒣᒃ ᑭᒋ ᑕᑯᔑᒃ; ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᐊᔅᑮᒃ ᐃᑖᓕᐗ᙮

4ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑭᑦ ᐅᒋᓇᐗᐤ, ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᑭ ᑮ ᔖᑯᒋᐊᐗᐗᒃ ᒫᑲ: ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᔅᑎᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑖᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓇ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᑦ᙮ 5ᐎᓚᐗᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᐅᒋᐗᒃ; ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᓇᑐᑖᑯᐗᒃ ᐊᔅᑭᓕᐤ᙮ 6ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑭᑦ ᐅᒋᓈᓇᐤ; ᐊᓇ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓂ ᓇᑐᑖᑯᓈᓐ; ᐊᓇ ᐁᑳ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᑐᑖᑯᓈᓐ᙮ ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ ᑖᐺᐎᓂ ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᐗᓂᔑᓄᐎ ᐊᒑᒃ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐎᐤ

7ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᐁᑯᔑ ᓵᑭᐃᑐᑕᐤ: ᐌᓴ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ; ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓵᑭᐃᐌᑦ ᑭ ᓂᑕᐎᑭᐃᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 8ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓵᑭᐃᐌᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐎᐤ᙮ 9ᐅᑕ ᑳ ᐃᔑ ᓄᑯᑣᑯᔭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐙᑦ ᑳ ᐯᔭᑯᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᔅᑮᒃ, ᐎᓚ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᔭᒃ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐁ ᑮ ᓵᑭᐊᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᒫᑲ ᐎᓚ ᐁ ᑮ ᓵᑭᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋ ᑎᐸᐊᒫᑫᔅᑕᒫᑕᒃ ᑭ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓇᐗ᙮

11ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒪ ᐃᔑ ᑮ ᓵᑭᐃᑕᒃ, ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭ ᑳ ᓵᑭᐃᑐᑖᓇᐤ᙮ 12ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐎᔅᑳᑦ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᑮᔥᐱᓐ ᓯᐋᑭᐃᑐᐗᑴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐱᒋᔅᑳᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᒥᑐᓂᐎᐃᑳᑌᓕᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᐗᒃ᙮

13ᐅᒪ ᑭ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑲᐗᒃ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑕᒃ, ᐁ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮ 14ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓈᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎᑌᓈᓐ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐁ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐙᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᑖᓕᒋ ᐊᔅᑭᓕᐤ᙮ 15ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑫ ᐎᑕᒧᑴ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐱᒋᔅᑳᑯ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐱᒋᔅᑲᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 16ᑭ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᒫᑲ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᑖᐺᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐎᐤ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐃᑖᑦ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ, ᐱᒋᔅᑲᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓀᔥᑕ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 17ᐅᒪ ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑ ᒥᑐᓂᐎᐃᑳᑌᒃ ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᐗᐤ, ᑭᒋ ᐋᔮᔭᒃ ᑫᒋᓇᐅᐎᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᑫ: ᐌᓴ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔮᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᔭᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑭᒃ᙮ 18ᓇᒪᐎᓚ ᓭᑭᓯᐎᓐ ᐃᑕᑾᓐ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ: ᒫᑲ ᑖᐺ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᐗᓚᐎᐌᐱᓇᒧᒪᑲᓐ ᓭᑭᓯᐎᓐ: ᐌᓴ ᓭᑭᓯᐃᓐ ᐋᔮᒪᑲᓐ ᓇᓀᑳᑌᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᓭᑭᓯᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒥᑐᓂᐎᐊᐤ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ᙮

19ᑭ ᓵᑭᐋᓇᐤ ᐎᓕᔅᑕᒻ ᐁ ᑮ ᓵᑭᐃᑕᒃ᙮ 20ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑗᑶ, ᓂ ᓵᑭᐊᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁ ᐸᒀᑖᑦ ᐎᒋᔖᓇ, ᑭᓛᔅᑭᔅᑭᐤ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐎᒋᔖᓇ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ, ᑖᓂ ᑫ ᑮ ᐃᔑ ᓵᑭᐋᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐙᐸᒫᑦ? 21ᐅᒪ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᒥᓕᑯᓇᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐎᒋᔖᓇ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᓵᑭᐋᑦ᙮