Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᒑᓐ 5

ᐁ ᐃᔑ ᔕᑯᒋᑖᔭᒃ ᐊᔅᑭ

1ᐊᐌᓇ ᑎᐋᐺᑕᒧᑴ ᒋᓴᓴ ᐁ ᙭ᑎᐎᓕᒋ, ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑮ ᐅᒋ ᓂᑕᐎᑭᐤ: ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐃᐌᓕᑭ, ᓵᑭᐁᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐃᑯᓕᒋ᙮ 2ᐅᒪ ᑭ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᓵᑭᐃᒪᑭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᐃᔅᐱ ᐁ ᓵᑭᐊᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ᙮ 3ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᑯᓯᐎᓐ, ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ: ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᓕᒪᓂᓕᐗ᙮ 4ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᑖᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᔖᑯᒋᐃᐌᒪᑲᓐ ᐊᔅᑭ: ᓀᔥᑕ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᔖᑯᒋᐃᐌᐎᓐ ᑳ ᔖᑯᒋᑖᒪᑲᒃ ᐊᔅᑭ, ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓇᐤ ᐅᑎ᙮ 5ᐊᐌᓇ ᐊᓇ ᑳ ᔖᑯᒋᑖᑦ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᐊᓇ ᐱᑯ ᑳ ᑖᐺᑕᒃ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐋᐎᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ?

ᐁ ᑎᐹᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᒋᓴᔅ ᙭

6ᐊᐗ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᓂᐱᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᑯᓕᐤ ᐅᒋ, ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᑎ; ᓇᒪᐎᓚ ᓂᐱᓕᐤ ᐅᒋ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᓂᐱᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᑯᓕᐤ ᐅᒋ᙮ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᒃ ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒃ, ᐊᒑᒃ ᐁ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ᙮ 7ᐌᓴ ᐃᑖᐗᒃ ᓂᔅᑐ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᑭᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ, ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᓀᔥᑕ, ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ: ᐅᑯ ᒫᑲ ᑳ ᓂᔅᑎᒋᒃ ᐯᔭᑯᐗᒃ᙮ 8ᐃᑕᑾᓋ ᓀᔥᑕ ᓂᔅᑐ ᑳ ᑎᐹᑐᑕᒧᒪᑲᑭ ᐊᔅᑮᒃ, ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᐱ, ᓀᔥᑕ ᒥᑯ: ᐅᐅ ᒫᑲ ᑳ ᓂᔅᑎᑭ ᐯᔭᒃ ᐃᔑ ᑎᐹᑐᑕᒧᒪᑲᓋ᙮ 9ᑮᔥᐱᓐ ᐌᑎᓇᒧᐙᐙᑴ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᐗᐤ, ᐊᐗᓯᑌ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓈ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᑎᐹᒋᒫᑦ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 10ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒥᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᐋᔭᐤ ᐅᒣᓕᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ: ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᑭᓛᔅᑭᔉ ᑮ ᐃᔑᐁᐤ: ᐁᑳ ᐁ ᑖᐺᑕᒸᑦ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒫᓕᒋ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 11ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ, ᐁ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐅᒣᓕᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᐱᒋᔅᑳᑯᓕᐗ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 12ᐊᓇ ᑳ ᐋᔭᐙᑦ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ ᐋᔭᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐊᓇ ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔮᐎᒫᑦ ᐅᑯᓯᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ

13ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒬᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ; ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁ ᐋᔭᔦᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒬᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓯᐎᓈ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ᙮ 14ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᑫᒋᓇᐅᐎᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᐗᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᓇᑐᑕᒫᔭᒃ ᑫᒀᓐ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭ ᓇᑐᑖᑯᓇᐤ: 15ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐁ ᓇᑐᑖᑕᒃ, ᑫᒀᓐ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑐᑕᒫᔭᒃ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᐋᔮᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᑕᒪᐗᒃ᙮

16ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐙᐸᒫᑌ ᐎᒋᔖᓇ ᐁ ᑐᑕᒥᓕᒋ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᒧᓕᒃ, ᑲᑕ ᓇᑐᑕᒫᑫᐤ, ᑲᑕ ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᐁᑳ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒥᓕᒋ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᒧᓕᒃ᙮ ᐃᑕᑾᓐ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᒧᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ᙮ 17ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ ᒪᒋᑣᐎᓂᐗᓐ: ᐃᑕᑾᓐ ᒫᑲ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓐ ᐁᑳ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᒧᒃ᙮

18ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓂᑖᐎᑭᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋᑐᑕᒻ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᐃᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑲᓇᐌᓕᒥᑎᓱ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓵᒥᓂᑯ ᐊᓂᐃ ᒣᒋᑣᓕᒋ᙮

19ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᔅᑭ ᐁ ᐱᒥᑎᒃ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ᙮

20ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ ᐁ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᓂᓯᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ; ᑭ ᐱᒋᔅᑲᐙᓈᓇᐤ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ, ᐊᓇ ᐅᑎ ᐅᑯᓯᓴ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑖᐺ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮

21ᐊᐱᔅᑕᐙᔑᔑᑐᒃ, ᑲᓇᐌᓕᒥᑎᓱᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ ᐅᒋ᙮ ᐁᒣᓐ᙮