Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 1:13

ᑭ ᑌᑄᑎᑲᐎᓈᓇᐤ ᒋ ᐸᓓᑭ ᐱᒫᑎᓯᔭᒃ

13ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᐸᑾᑌᐊᒧᒃ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᐗ, ᐯᑳᒡ ᐃᑖᑎᓰᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᔅᒀᔮᒡ ᐃᔅᑯ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᒧᒃ ᐊᓂᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑫ ᐯᒋ ᒥᓕᑲᐎᔦᒃ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐎᑌ ᒋᓴᔅ ᙭;