Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 1:3

ᐸᑯᓭᓕᒧᐎᓐ ᑳ ᑫᒋᓇᐌᓕᑖᑾᒃ

3ᑲᑕ ᐎ ᒫᒥᒋᒥᑯᓯᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑖᐎᔭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐊᓇ ᑳ ᒥᒉᓂᓕᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᒥᓇ ᑳ ᑮ ᓂᑖᐎᑭᐃᑕᒃ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᔭᒃ, ᐅ ᐗᓂᔥᑲᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ,