Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 4

ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᐗ ᑲᑕ ᑴᔅᑭᓇᑾᓄᒃ

1ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᒃ ᒫᑲ ᙭ ᐁ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒫᑕᒃ ᐎᔮᓯᒃ, ᐁᑯᔑ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁᐗᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᐎᔮᓯᒃ ᑮ ᐳᓂᑕᐤ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; 2ᐁᑳᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᑦ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐅ ᒪᒋᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 3ᐌᓴ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᒫᔭᐎᐸᓕᒃ ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓇᐤ ᐁᒀᓂ ᑭᒋ ᑮ ᑐᑐᒶᒃ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁ ᑮ ᐱᒧᑌᔭᒃ ᑭᔥᑴᔮᑎᓯᐎᓂᒃ, ᒪᒋᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᐅᓵᒥᓂᑾᓂᐙᒃ ᔓᒥᓇᐳ, ᑭᔥᑴᐯᐎᓂᒃ, ᐎᑯᑐᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒪᒋ ᓇᐗᑭᔅᑕᐗᑭᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ: 4ᐃᑕ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒋᐱᒥᐸᑕᒣᑾᒃ ᐁᐗᑯ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᔥᑴᐎᓂ ᒪᔥᑫᑯᒃ ᐁ ᐸᑾᓄᒥᑖᑾᒃ: 5ᐊᓂᑭ ᑫ ᐃᑕᒋᒧᔅᑕᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᔦᔅᑲᐎᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓈᓕᒋ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ᙮ 6ᐌᓴ, ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᒋ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐙᐎᑕᒪᐙᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᐃ ᐎᔮᓯᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ, ᒫᑲ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᔅᑕᐙᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᒑᑯᒃ᙮

ᑾᔭᔉ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᔭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒥᓕᐌᐎᓇ

7ᒫᑲ ᐯᔓᓈᑾᒃ ᑭᒋ ᐃᔥᒀᐸᓕᑭ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ: ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐯᑳᒡ ᐃᑖᑎᓰᒃ, ᐊᔕᐙᐱᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐋᔭᒥᐊᔦᒃ᙮ 8ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᐋᔮᒃ ᒫᒥᔅᑯᒃ ᓵᑭᐎᑐᐎᓐ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ: ᐌᓴ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑲᑕ ᐊᑾᓇᐊᒧᒪᑲᓐ ᓈᔅᐱᒡ ᒥᒉᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ᙮ 9ᒫᒦᔅᑯᒃ ᓇᓈᐃᑳᑐᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐎᔭᑫᓕᑕᒣᒃ ᑳ ᑐᑖᑐᔦᒃ᙮ 10ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᑮ ᒥᓛᑳᓂᐎᑦ ᒥᓕᑯᓯᐃᓂᓕᐤ, ᐁᑯ ᐃᔑ ᒫᒥᔅᑯ ᐅᒌᔅᑕᒫᑐᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒥᓗ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓇᒃ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᒬᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐋᔭᑶᑕᐗᔅᑌᓕᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ᙮ 11ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐋᔭᒥᑌ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐋᔭᒥᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓇ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᑌ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᑐᑕᒻ ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᒥᓕᑯᑦ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐋᑲᓂᐄᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭; ᑫ ᐎ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

ᐅᑖᐺᔦᓕᑕᒻ ᐅᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᐗ

12ᓯᐋᑭᐃᑕᑾ, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑕᒧᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᔥᑯᑌᐎ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓈ ᑫ ᐃᔑ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔦᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐅᑎᑎᑯᔦᒃ ᑫᒀᓐ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᒃ: 13ᒫᑲ ᒥᓚᐙᑕᒧᒃ, ᐁ ᑮ ᐎᒋᐃᐌᔦᐤ ᙭ ᐅ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ; ᐃᔅᐱ ᓄᑾᓂᓕᑫ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓯᑭᓓᓯᔦᑳ ᑭᒋ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᒃ᙮ 14ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑳᒥᑲᐎᔦᑴ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ ᙭ ᐅᒋ, ᒥᓚᐙᑌᓇᐗᐤ; ᐌᓴ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑭ ᐎᒉᐎᑯᐗᐤ: ᐎᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᒪᒋᐋᓕᒧᒪᐤ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐊᐤ᙮ 15ᒫᑲ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑲᑕ ᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐊᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᓂᐹᔨᐌᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒧᑎᔉ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑳ ᒪᒋᐋᔨᑎᑦ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐅᑕᒥᐃᑎᓱᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᐃᓕᓕᐗ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᓕᐗ ᐅᒋ᙮ 16ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐎᓴᑫᓖᑕᒥᐋᑲᓂᐎᑌ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᒃᕆᔅᑎᔮᓂᐎᑦ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᓇᓀᐯᐎᓯᐤ; ᒫᑲ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᑭᔅᑌᓕᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

17ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᑭᒋ ᒫᒋᐸᓕᐤ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᓃᔥᑕᒻ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐌᑎᑎᑯᔭᑯ, ᑫᒀᓕᐤ ᑫᑲ ᑫ ᐅᑎᑎᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᓇᓇᐃᑕᒸᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ? 18ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐅᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐤ ᐊᑳᐙᒡ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᑦ, ᑖᓐᑌ ᑫ ᓄᑯᓯᑦ ᐁᑳ ᑳ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᑦ ᓀᔥᑕ ᐅᒪᒋᑡᐤ? 19ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᐁᑯᔑ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐎᓴᑫᓕᑕᑭᒃ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑲᑕ ᑲᓇᐌᓕᑎᓓᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᐙᐗ ᒥᓗ ᑐᑕᒧᐎᓂᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᑭ ᐅᔑᐃᐌᐗ᙮