Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 4:1

ᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᐙᐗ ᑲᑕ ᑴᔅᑭᓇᑾᓄᒃ

1ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑖᑾᒃ ᒫᑲ ᙭ ᐁ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒫᑕᒃ ᐎᔮᓯᒃ, ᐁᑯᔑ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁᐗᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒃ ᐎᔮᓯᒃ ᑮ ᐳᓂᑕᐤ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ;