Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 5

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑎᓕᓖᒪ ᑖᐱᔥᑯᒡ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔕᒃ ᐁ ᐃᑌᓕᒥᑲᓂᐎᒋᒃ

1ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᑖᑾᒃ ᓂ ᔑᑭᒪᐗᑳ, ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒶᒃ ᙭ ᐅ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᐎᒋᐃᐌᔮᓐ ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑫ ᐯᒋ ᓄᑯᑖᓂᐗᒃ: 2ᐊᔕᒥᑯᒃ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐎᒉᐎᑖᑾᒃ, ᐁ ᓈᓈᑲᑕᐙᐸᒣᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐁ ᔑᑭᒥᑲᐎᔦᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐁ ᒥᓜᓕᑕᒣᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋ ᐅᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᐋᔦᔅᑲᐎᓯᐎ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ: 3ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐅᑭᒫᐎ ᑎᐯᓕᑕᒬᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑎᐯᓕᒋᑲᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒥᑖᑾᒃ ᒫᓂᔥᒑᓂᔕᒃ᙮ 4ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐯᒋ ᓄᑯᓯᑌ ᒫᐗᒋ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᑦ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᐎᓕᓕᐤ, ᑭ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᓇᐗᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎ ᐅᑭᒪᐗᔅᑐᑎᓐ ᐁᑳ ᑳ ᐊᑎ ᓂᐳᐎᓈᑾᒃ᙮

5ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐅᔥᑳᑎᓯᔦᒃ ᓇᓇᐃᑖᑯᒃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮ ᐁᐁ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᒀᔭᔉ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑐᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᑭᔥᑲᒧᒃ ᑕᐸᑌᓕᒧᐎᓐ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᔅᑯᔅᑕᐌᐤ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒧᓕᒋ, ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑕᐸᑌᓕᒧᓕᒋ᙮ 6ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑕᐸᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᒃ ᐁ ᒫᑕᑯᔥᑳᑯᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋᒋ ᑳ ᓱᑳᑎᓯᒪᑲᓂᓕᒃ, ᐅᑎᒋᐸᓕᑫ ᒀᔭᔉ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑭᒋ ᐃᔅᐯᓕᑖᑯᐃᑖᒃ: 7ᐁ ᐎᐗᔑᐁᒃ ᒥᓯᐌ ᑭ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᐗᐤ; ᐌᓴ ᑭ ᑕᑴᓕᒥᑯᐗᐤ᙮

8ᐯᑳᒡ ᐃᑕᑎᓰᒃ, ᔮᒀᒥᓯᒃ; ᐌᓴ ᑳ ᐎ ᒪᒋᑐᑖᑖᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐅᓗᑦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐸᐹᒧᑌᐤ ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐸᒫᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᑯᒋᐸᓕᐋᑦ: 9ᐁᐗᑯ ᓇᔅᑯᔅᑖᒃ, ᐁ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᔦᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓕᒥᓯᐎᓇ ᐁ ᐅᑎᑎᑯᒋᒃ ᑭᒋᔖᓂᐙᐗᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ᙮ 10ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐋᔮᑦ ᒥᓯᐌ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑕᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᐗᒃ ᐅ ᑳᑭᑫ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᐎᓕᐱᔉ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒣᑴ, ᑭ ᑳ ᐎ ᒥᑐᓂᐎᐃᑯᐗᐤ, ᐋᔨᒋᐃᑯᐗᐤ ᒪᔥᑲᐎᐃᑯᐗᐤ, ᓱᑭᑳᐸᐎᐃᑯᐗᐤ᙮ 11ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐎ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᑦ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

ᒫᒋᒡ ᐗᒉᑫᒧᐎᓇ

12ᓯᓪᐯᓇᔅ ᐅᒋ ᑳ ᒀᔭᔅᑯᑐᑖᑖᒃ ᑭᒋᔖᓂᐗᐤ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᐋᐱᔑᔥ ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᓐ, ᐁ ᔑᑭᒥᐌᔮᓐ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᓕᒧᑕᒫᓐ ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑖᐺ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐃᑕ ᑳ ᓂᐸᐎᔦᒃ᙮

13ᒪᒪᐎᐋᔮᒥᐋᐗᒃ ᐸᐱᓚᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᑳ ᑮ ᒫᒪᐎᐙᐌᓛᐸᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐙᐗᒃ; ᓀᔥᑕ ᒫᕐᒃ ᓂᑰᓯᔅ᙮ 14ᐊᑕᒥᔅᑳᑐᒃ ᐁ ᓵᑭᐃᐌᐎ ᐅᒉᒥᑐᔦᒃ᙮

ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ ᑳ ᐃᑖᔦᒃ᙮ ᐁᒣᓐ᙮