Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 5:10

10ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐋᔮᑦ ᒥᓯᐌ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ, ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑕᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᐗᒃ ᐅ ᑳᑭᑫ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᐎᓕᐱᔉ ᑮ ᐎᓴᑫᓕᑕᒣᑴ, ᑭ ᑳ ᐎ ᒥᑐᓂᐎᐃᑯᐗᐤ, ᐋᔨᒋᐃᑯᐗᐤ ᒪᔥᑲᐎᐃᑯᐗᐤ, ᓱᑭᑳᐸᐎᐃᑯᐗᐤ᙮