Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᐱᑕᕐ 5:5

5ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐅᔥᑳᑎᓯᔦᒃ ᓇᓇᐃᑖᑯᒃ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᒋᒃ᙮ ᐁᐁ, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᒀᔭᔉ ᐊᑑᔅᑫᔅᑖᑐᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᑭᔥᑲᒧᒃ ᑕᐸᑌᓕᒧᐎᓐ: ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᔅᑯᔅᑕᐌᐤ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒧᓕᒋ, ᒥᓓᐤ ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑕᐸᑌᓕᒧᓕᒋ᙮