Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 1

1ᐹᓪ, ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ, ᓀᔥᑕ ᑎᒧᑎ, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑌᓴᓗᓂᔭ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐊᐗ, ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᓈᒃ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭:

ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒲᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᑖᓂ ᐁ ᐃᑎᒋᒃ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᑭᒃ ᑌᓯᓗᓂᔭᓇᒃ

2ᒧᔕᒃ ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒫᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᐁ ᐋᓕᒧᒥᑕᑾᒃ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᓈᒃ; 3ᐁᑳ ᐁ ᐳᓂᑭᔅᑭᓯᔮᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂ ᐋᐸᑎᓯᐎᓂᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎ ᒪᒥᔑᑐᑕᐌᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ; 4ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ ᑳ ᓵᑭᐃᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐌᐌᓛᐸᒥᑯᓯᐎᓂᐗᐤ᙮ 5ᐌᓴ ᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓈᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐊᔮᒥᐎᓂᒃ ᑭ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᐊᓯᒋ, ᓀᔥᑕ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑕᐃ ᑫᒋᓇᐅᐎᓂᒃ; ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑᑣᔮᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮ 6ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᔑᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒣᒃ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒥᔅᑕᐃ ᑲᑾᑕᑭᓯᐎᓂᒃ, ᐁ ᒥᓚᐙᑕᔦᒃ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ: 7ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᑭ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒥᑯᐗᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᑕᑭᒃ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᑳᔭᐃᒃ᙮ 8ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᑮ ᐅᒋ ᓄᑖᑾᓂᓕᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᑳᔭᐃᒃ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᑌ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑᑖᐺᔦᓕᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᐗᓴᓶᐸᓕᐤ; ᑳ ᐅᒋ ᐁᑳ ᓇᑕᐌᓕᑖᑯᓯᔮᒃ ᐙᔦᔥ ᑭᒋ ᐃᑗᔮᒃ᙮ 9ᐌᓴ ᐎᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᓂ ᐙᐸᑎᓕᑯᓈᓇᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐱᑐᑳᑖᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᑴᔅᑭᑳᐸᐎᔅᑕᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᓇᑲᑌᑾᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ, ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᐌᒃ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑖᐺ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 10ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐯᐃᒫᔦᒃ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᓂᐃ ᐅᓂᐱᐗ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ, ᒋᓴᓴ ᐅᑎ, ᑳ ᐱᒫᒋᐃᑕᒃ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ᙮