Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 1:5

5ᐌᓴ ᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓈᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐊᔮᒥᐎᓂᒃ ᑭ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᐊᓯᒋ, ᓀᔥᑕ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᔅᑕᐃ ᑫᒋᓇᐅᐎᓂᒃ; ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑳ ᑮ ᐃᔑᑣᔮᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮