Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 2:13

13ᐅᒪ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᐳᓂᓇᓈᔅᑯᒫᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᐌᑎᓇᒬᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒬᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ, ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓇᐗᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᐗᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒫᑲ, ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᐎᓂᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᐱᒋᓛᒃ ᑳ ᑲᔥᑭᐅᐎ ᐊᑐᔅᑳᑯᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᑖᐺᑕᒣᒃ᙮