Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 2:14

14ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᑮ ᓄᔅᐱᓈᑎᒪᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᒪ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᓕᒋ ᙭ ᒋᓴᓴ: ᐌᓴ ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭ ᑮ ᐙᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑯᐗᐗᒃ ᑎᐱᓇᐌ ᑮ ᐎᑕᔅᑭᒫᑲᓂᐗᐗᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᐃᑐᑖᑯᒋᒃ ᒎᐗ,