Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 2:17

ᐹᓪ ᒥᓇ ᐎ ᓇᑕᐙᐸᒣᐤ ᐅᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐗ

17ᒫᑲ ᓂᓚᓈᓐ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁ ᑮ ᐅᑎᓂᑳᐎᔮᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᐊᒋᓚᐤ, ᒥᔭᐎᐤ ᓇᒪ ᒫᑲ ᒥᑌᐃᒃ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑮ ᐸᑯᓭᓕᒧᔮᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᑮ ᑯᒋᑖᓈᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᑕᒫᒃ ᑭᑖᔅᑕᒥᑯᐗᐤ᙮