Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 3:2

2ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐙᓈᓐ ᑎᒧᑎ, ᓂᒋᔖᓂᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᓂᒋᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᓈᓐ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᙭, ᑭᒋ ᐊᔨᒋᐃᑖᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑳᑭᒋᐃᑖᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐅᒋ: