Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑎᒧᑎ 1

1ᐹᓪ, ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐅᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁᐗᑯ ᑭᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓇᐤ᙮

2ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᒃ ᑎᒧᑎ, ᑎᐱᓚᐌ ᓂᑯᓯᔅ ᑖᐺᔦᓕᑖᒧᐎᓂᒃ:

ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮

ᔮᑾᒥᐌᐎᓇ ᐁ ᓇᔅᐹᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐊᒃ

3ᑳ ᐃᔑ ᐸᑯᓭᓕᒥᑖᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᑭᒋ ᑕᔑᑫᔭᓐ ᐁᐱᓴᓯᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐱᑐᑌᔮᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ, ᑭᒋ ᐃᑕᔓᒪᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᐊᐌᓂᑭ ᐁᑳ ᑯᑕᑭᓕᐤ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ, 4ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐱᓯᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑭᓛᔅᑭᐙᒋᒧᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐎᔅᑳᑦ ᑳ ᐳᓂᐸᓕᑭ ᐊᔮᓂᔅᑫᐋᔭᒥᐎᓇ, ᑳ ᐅᒋ ᐅᒋᐸᓕᑭ ᑲᑴᒋᒥᑐᐎᓇ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᒪᓂᑐᐎ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ᙮ 5ᐁ ᑭᔑᐹᒃ ᒫᑲ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᐸᓓᑭ ᒥᑌᐃᒃ ᐁ ᐅᒋᐸᓕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑖᑾᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; 6ᐊᓂᒪ ᐋᑎᑦ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑯᒋ ᓄᔅᐱᓇᑕᑭᒃ, ᑮ ᐃᔑ ᐸᔅᑫᐗᒃ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐋᔑᑌᒥᑐᐎᓂᒃ; 7ᐁ ᐸᑯᓭᓂᒧᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ; ᐁᑳ ᐁ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᐃᑗᒋᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ᙮

8ᒫᑲ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒥᓗ ᐋᐸᒋᑖᒋ; 9ᐅᒪ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᒃ, ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐅᔑᑕᒫᑦ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓰᑦ ᐃᓕᓕᐤ, ᒫᑲ ᐁᑳ ᑳ ᑲᓇᐌᓕᑕᑭᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᑳ ᔑᐱᑕᑭᒃ, ᐁᑳ ᑳ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᒋᑣᒋᒃ, ᑳ ᒪᒑᑎᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᒋᐃᑗᔅᑭᒋᒃ, ᑳ ᓂᐸᐋᒋᒃ ᐅᑖᐎᐗᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐸᐋᒋᒃ ᐅᑳᐎᐗᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐸᐋᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ, 10ᑳ ᐱᔑᒀᑎᓯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᐎᒋᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᐅᒋ ᐎᓂᐃᑎᓱᒋᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᒧᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗ, ᐅᑭᓛᔅᑭᔅᑲᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᓛᔅᑭᐋᒋᒧᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑕᑾᓄᑴ ᑯᑕᒃ ᑫᒀᓐ ᑳ ᓇᔅᐹᓯᓈᑾᒃ ᑖᐺᐎ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᒃ: 11ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑲᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᑕᒶᒃ᙮

ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ

12ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒫᐤ ᙭ ᒋᓴᔅ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ, ᑳ ᑮ ᑲᔥᑭᑕᒥᐃᑦ, ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᒥᑦ, ᐁ ᐸᑭᑎᓂᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ; 13ᓂᓚ ᑳᔮᔥ ᑳ ᑮ ᐹᔅᑖᒥᐌᔅᑭᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐃᐌᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑖᑫᔮᓐ; ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᐋᓉᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐁ ᑮ ᑐᑕᒫᓐ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ᙮ 14ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᓈᔅᐱᒡ ᑮ ᐌᓗᒋᐸᓕᓕᐤ, ᐊᓯᒋ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑳ ᐃᔑ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᙭ ᒋᓴᔅ᙮ 15ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑎᐋᐺᒪᑲᒃ ᐃᑗᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑌᐸᑫᓕᑖᑾᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ ᑭᒋ ᐅᑎᓂᑳᑌᒃ, ᙭ ᒋᓴᔅ ᐁ ᑮ ᐯᒋᐃᑐᑌᑦ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐋᑦ ᐅᒪᒋᑣᐗ; ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐅᒋ ᓂᓚ ᓂ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᓐ᙮ 16ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐅᒪ ᐅᒋ ᓂ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓂᓚ ᒪᐗᒋ ᓂᑳᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᒥᓯᐌ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᔥᑾ ᑫ ᑖᐺᔦᓕᒫᒋᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 17ᐁᑯ ᑭᒋᐅᑭᒪᐤ ᑳᑭᑫ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᑳᑭᑫ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ, ᐁᑳ ᑳ ᓄᑯᓯᑦ, ᐎᓚ ᐱᑯ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑲᑕ ᐎ ᑭᔅᑌᓕᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐎ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐊᐤ ᑳᑭᑫ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ᙮ ᐁᒣᓐ᙮

18ᐅᒪ ᐃᑕᔓᐌᐎᓐ ᑭ ᐸᑭᑎᓇᒫᑎᓐ, ᓂᑯᓯᔅ ᑎᒧᑎ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᑭ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᓂᑳᓄᑖᑯᔭᓐ, ᐁᐗᒀᓂ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓄᑎᓂᑫᔭᓐ ᒥᓗ ᓄᑎᓂᑫᐎᓐ; 19ᐁ ᒥᒋᒥᓇᒪᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒥᓗ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ; ᐁᐗᒀᓂ ᐋᑎᑦ ᐁ ᑮ ᐃᑲᑌᔅᑖᒋᒃ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑭ ᐱᑯᓈᐱᒀᓀᔑᓋᒃ: 20ᐅᑯ ᐋᑎᑦ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐦᐊᐃᒥᓂᔭᔅ ᓀᔥᑕ ᐋᓕᒃᓵᓐᑕᕐ; ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐗᒃ ᓭᑖᓐ, ᑭᒋ ᐎ ᑲᑴ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐹᔅᑕᒧᒋᒃ᙮