Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑎᒧᑎ 3:16

16ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑶᑕᐎᐃᑌᓕᒋᑳᑌᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᓐ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᒃ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᐎᓐ: ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᓄᑯᐊᐤ ᐎᔮᓯᒃ, ᑭ ᒀᔭᔅᑲᑎᓯᐊᐤ ᐊᒑᑯᒃ, ᑮ ᐙᐸᒥᑯ ᐁᓐᒐᓚ, ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒧᐗᐗᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒪᐤ ᐊᔅᑮᒃ, ᐃᔥᐱᒥᒃ ᑮ ᐅᑎᓇᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ᙮