Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑎᒧᑎ 6:17

17ᐃᑕᔓᒥᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐌᓗᑎᓯᒋᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒧᒋᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒪᒥᔑᑐᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑫᒋᓇᐅᒪᑲᑭ ᒥᔕᑭᓯᐎᓇ, ᒫᑲ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐊᓇ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑳ ᐌᓗᒋ ᒥᓕᑕᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓜᓕᑕᒪᒃ;