Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 1

1ᐹᓪ ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑎᒧᑎ ᑭᒋᔖᓂᓇᐤ, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᑯᕆᓐᑎᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᐅᐸᓓᑭᓴ ᑳ ᐃᑖᓂᒋ ᒥᓯᐌ ᐊᑳᔭᐃᒃ:

2ᔕᐌᓕᒋᑭᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔮᓇᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᐹᓪ ᓇᓈᔅᑯᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ

3ᑲᑕ ᐎ ᒫᒥᒋᒪᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐅᑖᐎᔭ ᐅᑎ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑳ ᐅᑖᐎᒥᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᑲᑭᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ; 4ᑳ ᑲᑭᒋᐃᑕᒃ ᒥᓯᐌ ᓂᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓈᒃ, ᑭᒋ ᑲᔥᑭᑖᔮᒃ ᑭᒋ ᑲᑭᒋᐊᑭᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᓈᓐᑕᐤ ᑳ ᐋᓕᒥᓯᒋᒃ, ᐊᓂᒪ ᑲᑮᒋᐃᐌᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᓚᓈᓐ ᑫᒋᐙᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑲᑭᒋᐃᔭᒥᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 5ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᐗᑭᑦ ᑳ ᒥᒉᑎᓂᓕᑭ ᐅ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ ᙭, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᙭ ᐅᒋ ᐁ ᒥᒉᑎᒃ ᓂ ᑳᑮᒋᐃᑯᓯᐎᓂᓈᓐ᙮ 6ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᒀᑕᑭᓯᔮᒃ, ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑲᑮᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔦᒃ, ᑳ ᐅᒋ ᑲᔥᑭᑖᔦᒃ ᑭᒋ ᔑᐯᓕᑐᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓇ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᐃ ᐁ ᐃᔑ ᐎᓴᑫᓕᑕᒫᒃ ᓂᓇᓈᓐ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑳᑮᒋᐃᑳᐎᔮᒃ, ᐃᑭᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑲᑭᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᑭᓚᐗᐤ᙮ 7ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓈᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑖᑾᒃ ᐋᔨᑕᔅᑌᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᒃ ᐁ ᐎᒋᐃᐌᔦᒃ ᐎᓴᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᐃᐌᔦᒃ ᑲᑮᒋᐃᐌᐎᓂᒃ᙮

8ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓈᓐ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᓂᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓈᓐ, ᑳ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᔮᒃ ᐁᔕᐃᒃ, ᐁ ᑮ ᒫᑴᓕᑕᒥᐃᑳᐎᔮᒃ ᐊᐗᓯᑌ ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᑮ ᓇᔭᑕᒫᒃ, ᐊᐗᓯᑌ ᐁᔅᐱᒋ ᒪᔥᑲᐎᓯᔮᒃ, ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐳᓀᓕᑕᒫᒃ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᔮᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐋᔮᓇᓐ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔮᒃ ᓂᐱᐎᓂ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐎᓐ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒪᒥᔑᑐᑖᓱᔮᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᐅᓂᐱᐗ; 10ᑳ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᔭᒥᑦ ᑭᒋ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑫᔮᐸᒡ ᑳ ᐎᑾᒋᐃᔭᒥᑦ; ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒪᒥᔑᑐᑕᐗᑭᑦ ᑫᔮᐸᒡ ᐁᔥᑾ ᑭᒋ ᐎᑾᒋᐃᔭᒥᑦ; 11ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓂᔓᑲᒫᑯᔦᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᒪᐎᔮᒃ, ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔮᒃ ᒥᒉᑦ ᐊᐌᓂᑭ ᐁ ᑮ ᓇᑐᑕᒫᑫᔅᑕᒪᐎᔭᒥᒋᒃ, ᒥᒉᑦ ᑭᒋ ᓇᓈᔅᑯᒧᔅᑕᒪᐎᔭᒥᒋᒃ᙮

ᐋᒋᑖᐤ ᐹᓪ ᑫ ᑐᑕᒃ

12ᐌᓴ ᐅᒪ ᐅᒋ ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓈᓐ, ᐁ ᐃᑖᒋᒧᔅᑖᑯᔮᒃ ᓂ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᓇᓐ, ᒀᔭᔉ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒪᓂᑐᐎ ᑖᐺᔦᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔮᓯᐎ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ, ᓂ ᑮ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᓈᓐ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᐋᓕᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔑ᙮ 13ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑐᔥ ᑫᒀᓇ ᑭ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᐱᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐋᔭᒥᑖᔦᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑳ ᑖᐺᑕᒣᒃ; ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᔑ ᒪᒥᔑᓐ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᐱᓕᔥ ᐃᔅᒀᔮᒡ; 14ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐸᔅᑭ ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᒥᔦᒃ, ᓂᓚᓈᓐ ᐁ ᐅ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᐎᓂᔦᒃ, ᒬᒋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᐅ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᐎᓂᔮᒃ ᐅ ᑭᔑᑳᒥᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ᙮

15ᐅᒪ ᒫᑲ ᑫᒋᓇᐅᐎᓂᒃ ᓂᑳᓐ ᓂ ᑮ ᐃᑌᓕᑌᑖᔾ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᑯᑕᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᐤ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐋᔮᔦᒃ; 16ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᔮᔥᑲᐙᐸᒥᑕᑾᒃ ᐁ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ: ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᒋ ᐅᑐᑌᔮᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᒥᓇ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐊᑎ ᐃᑐᑕᐃᔦᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᐃᔑ᙮ 17ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒫᐸᓐ, ᓂ ᑮ ᐙᐌᑌᓕᑌᓐ ᓈ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᓈ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᑭᒋ ᐙᐌᓓᓕᑕᒫᓐ ᐁᐁ ᐁᐁ, ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ, ᓇᒪᐎᓚ? 18ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓂ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓂᓈᓐ ᑳ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᔦᒃ ᓇᒪᐎᓇ ᑮ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁᐁ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ᙮ 19ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑯᓯᓴ, ᒋᓴᔅ ᙭, ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒫᑕᑾᒃ, ᓂᓚ ᐅᑎ ᓀᔥᑕ ᓵᐃᓚᔅ ᓀᔥᑕ ᑎᒧᑎ ᓇᒪᐎᓚ ᐁᐁ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ, ᒫᑲ ᐎᓚ ᐅᒋ ᐁᐁ ᑮ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ᙮ 20ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᐁᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᓋ, ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᐅᒋ ᐁᒣᓐ, ᑭᒋ ᐃᔑ ᒪᒥᒋᒥᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ᙮ 21ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔭᒋᐃᑕᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᓂᓚᓈᓐ ᙭ᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᑐᒥᓂᑕᒃ, ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 22ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᐅ ᑫᒋᓇᐃᐌᐎᓐ ᐊᒑᒃ ᓂᑌᐃᓈᒃ᙮

23ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓂ ᓇᑐᒪᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᔅᑕᒪᐎᑦ ᓂᑦ ᐊᒑᑯᒃ, ᑭᒋ ᒪᓈᒋᐃᑕᑾᒃ ᐌᒋ ᐁᑳ ᐁᔥᑾ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᑯᕆᓐᑎᒃ᙮ 24ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᑎᐯᓕᑕᒫᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᒫᑲ ᐁ ᐎᒋᑖᔦᒃ ᑭ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ: ᐌᓴ ᑖᐺᔦᓕᑖᒧᐎᓐ ᑭᑦ ᐅᒋ ᓂᐸᐎᓇᐗᐤ᙮