Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 10

ᐹᓪ ᐋᐃᒋᑳᐸᐎᔅᑕᒻ ᐅᑕᑐᔅᑫᐎᓐ

1ᓂᓚ ᒫᑲ ᐹᓪ ᑫᒋᐙᒃ ᑭ ᓇᑐᑕᒫᑎᓇᐗᐤ ᐁ ᐃᔑ ᓗᔅᑳᑎᓰᑦ ᓀᔥᑕ ᐯᑳᑖᑎᓯᑦ ᙭, ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᑳ ᒪᒉᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᓐ ᑳ ᓴᓱᑭᒧᑐᑖᑕᑾᒃ; 2ᒫᑲ ᑭ ᓇᑐᑕᒪᑎᓈᓐ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᔑ ᓴᓱᑭᒧᔮᓐ ᐃᑖᔮᓀ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑕᔦᒃ, ᑫ ᐃᔑ ᑫᒋᓈᒋ ᓴᓱᑭᒧᑐᑕᐗᑭᒃ ᐗᑎᑦ ᐊᐌᓂᑳᓇᒃ, ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐱᒧᑌᐗᒃ ᑳ ᐃᑌᓕᒥᔭᒥᒋᒃ᙮ 3ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᐱᒧᑌᔮᒃ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᓂᑦ ᐃᔑ ᓄᑎᓂᑳᓈᓐ; 4ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐎᔮᓯᐗᓋ ᓂᑦ ᐊᔓᐎᓂᓈᓇ ᐁ ᓄᑎᓂᑫᔮᒃ, ᒫᑲ ᓱᑳᑎᓯᒪᑲᓋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓂᒋᐌᐱᓂᑳᑌᑭ ᓇᑐᐸᓕᐎᑲᒥᑾ: 5ᐁ ᓂᒋᐌᐱᓂᑳᑌᒃ ᒫᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᔅᑕᒧᒪᑲᒃ ᐅ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᑖᓂᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅ ᓇᓇᐃᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᙭; 6ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔦᔅᑲᐎᓯᔮᒃ ᑭᒋ ᐋᔅᑯᒋᑖᔮᒃ ᒥᓯᐌ ᐋᓉᑕᒧᐎᓐ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᑎᐱᐸᓕᑫ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᓇᓇᐃᑕᒧᐎᓂᐗᐤ᙮

7ᑭ ᑲᓇᐙᐸᑌᓇᐗᐤ ᓈ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᑭ ᐗᔅᑮᒡ? ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᒣᒥᔑᑐᑕᓱᒋ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑯᑦ ᙭ᑕ, ᐁᑯᔑ ᐅᒣᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐃᑌᓕᑕᒻ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐯᓕᒥᑯᑦ ᙭ᑕ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᓂᓚᓈᓐ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᔭᒥᑦ ᙭᙮ 8ᐌᓴ ᐋᑕ ᓂ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒧᑖᔾ ᓂ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓈᓐ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᒥᓕᐃᔭᒥᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᑕᑾᒃ ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᓇᓀᐯᐎᓯᑖᐤ: 9ᐁᑳ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᒫᓇ ᐱᑯ ᐁ ᐎ ᑯᔅᑕᒋᐃᑕᑾᒃ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ᙮ 10ᐌᓴ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ, ᐃᑗᐗᒃ, ᑯᓯᑾᓂᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᒪᔥᑲᐎᓯᒪᑲᓂᓕᐗ; ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᑦ ᐎᔭᐎᒃ ᓕᓚᒥᓯᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐃᑌᓕᑖᑾᓂᓕᐤ᙮ 11ᐁᑯᔑ ᐁᐗᑯ ᑐᐎᑳᓐ ᐅᒣᓕᐤ ᑲᑕ ᐃᑌᓕᑕᒻ, ᑳ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᔮᒃ ᐁ ᒪᓯᓇᐃᑫᔮᒃ ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᒃ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫ ᐃᔑ ᐋᔨᑎᔮᒃ ᐯᒋ ᐃᑖᔮᓀ᙮

12ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᑮ ᐊᔑᑕᑭᒥᑎᓱᓈᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᑮ ᐊᓯᒋ ᐃᑌᓕᒥᑎᓱᓈᓐ ᐊᓂᑭ ᐋᑎᑦ ᑳ ᒥᓗᐋᓕᒧᒥᑎᓱᒋᒃ: ᒫᑲ ᐎᓇᐗᐤ ᑖᑎᐱᓚᐌ ᐁ ᑖᑎᐸᐅᓱᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑖᑎᐱᓚᐌ ᐁ ᑖᐱᔅᑯᑌᓕᒥᑎᓱᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒶᒃ᙮ 13ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒧᓈᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐸᐃᑳᑌᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐸᐃᑳᑌᒃ ᐅ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒫᑎᓇᒪᐎᔭᒥᑦ, ᑎᐹᔨᑲᓐ ᑫ ᐃᔅᐸᓕᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᑎᑎᑯᔦᒃ᙮ 14ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᔑᐱᓂᑎᓱᓈᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᔅᐱᒋᑭᑎᔮᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑎᑎᑕᑾᒃ: ᐌᓴ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᓂ ᑮ ᐯᒋ ᐅᑎᑌᓇᓐ ᐁ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐗᑭᑦ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭: 15ᐁᑳ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒫᒫᑖᑯᒧᔮᒃ ᑳ ᐃᔅᐱᒋᑭᑎᔮᒃ, ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᐙᒃ; ᒫᑲ ᐁ ᐊᔅᐯᓕᒧᔮᒃ, ᐃᔅᐱ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐊᑎ ᓚᑭᐸᓕᑫ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑲᐎᔮᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐅᒪ ᓂ ᑎᐹᔨᑲᓂᓈᓐ, 16ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᑫ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᔮᒃ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐃᓯᒋᑫᐎᓂᒃ, ᐋᔕᔾ ᑳ ᑮ ᐊᔦᔅᑲᐎᑕᒫᑲᐎᔮᒃ᙮

17ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒧᑦ ᐁᑯᔑ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ ᑲᑕ ᐃᔑ ᒫᒪᑖᑯᒧ᙮ 18ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᐁᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᑳ ᒥᓗᐋᓕᒧᒥᑎᓱᑦ, ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒥᓗᐋᓕᒧᒥᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮