Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 12:2

2ᓂ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᙭ᑎᒃ ᓀᐅᔖᑉ ᑕᑐ ᐱᐴᓋ ᐊᔅᐱᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᔭᐎᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑳ ᒥᔭᐎᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ: ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ; ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑮ ᐅᐱᓇᐤ ᐃᑕ ᐁ ᓂᔅᑐ ᐊᑎ ᑭᔑᑯᐗᒃ᙮