Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 13

ᐹᓪ ᔮᑾᒥᒥᐌᐤ ᓀᔥᑕ ᐗᒉᑫᒧ

1ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔅᑡᐤ ᐁ ᐎ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ᙮ ᐅᑐᓂᐙᒃ ᓂᔓ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᔅᑐ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ ᑳ ᐃᑕᑎᒃ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑲᑕ ᐊᔨᒋᑖᓂᐗᓐ᙮ 2ᐋᔕᔾ ᑭ ᑮ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂᑳᓐ ᑭ ᐎᑕᒫᑎᓇᐗᐤ᙮ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐎᒉᐎᑕᑾᒃ, ᐁᑯ ᓂᔡᐤ; ᓀᔥᑕ, ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᓐ, ᐊᓄᒡ ᓂ ᒪᓯᓇᐊᒪᐙᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑮ ᒫᒪᒋᑐᑕᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᓇ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᒪᓈᒋᐃᐙᓐ: 3ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᐎᔮᒃ ᑫᒋᓇᐅᐎᓐ ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᙭ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔑ ᐁᑳ ᑳ ᓕᓚᒪᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᓱᑳᑎᓯᒪᑲᒃ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ᙮ 4ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐙᑲᓂᐎᑦ ᓕᓚᒥᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐱᒫᑎᓯᐤ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ ᐌᓴ ᓂ ᐎᒋᓕᓚᒥᓯᒫᓈᓐ, ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᒫᓈᓐ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᑭᒋᒫᓂᑐ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᔑ᙮

5ᓇᓇᑕᐎᑭᔅᑫᓕᒥᑎᓱᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑖᐺ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐁᑖᐌᑴ; ᑲᑴᒋᐃᑎᓱᒃ᙮ ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑭᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑖᒃ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐎᐁᐱᓂᑲᓂᐎᐌᑴ? 6ᒫᑲ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁᑳ ᓂᓚᓈᓐ ᐁ ᐌᐱᓂᑲᓂᐎᔮᒃ᙮ 7ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚᓈᓐ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᒃ ᐁ ᓇᐁᓕᑖᑯᓯᔮᒃ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑌᓕᑖᑾᒃ, ᐋᑕ ᓂᓚᓈᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐌᐱᓂᑲᓇᒃ ᐁ ᐃᑕᑭᒥᑲᐎᔮᒃ᙮ 8ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑳ ᑮ ᑐᑌᓈᓐ ᑭᒋ ᒫᔑᑖᔮᒃ ᑖᐺᐎᓐ ᒫᑲ ᑭᒋ ᐎᒋᑖᔮᒃ ᑕᐺᐎᓐ᙮ 9ᐌᓴ ᓂ ᓯᑭᓓᓯᓈᓐ ᐃᔅᐱ ᓕᐃᓚᒥᓯᔮᑭ ᑭᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᐁ ᒪᔅᑲᐎᓯᔦᒃ; ᐅᒪ ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓈᓐ ᑭ ᒥᑐᓂᐎᐃᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᐅᑎ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐅᐅ ᒪᓯᓇᐊᒫᓐ, ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔮᓐ, ᒫᔅᑯᒡ ᐁᑖᔮᓂ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᓂ ᑳ ᑭᓯᐗᐊᔭᒥᑖᔾ, ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐊᓂᒪ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᔮᓐ᙮

11ᒫᒋᒡ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᑕᒫ ᒥᓗᐋᔮᔦᒃ, ᒥᑐᓂ ᒥᓨᑎᓰᒃ, ᒥᓜᓕᒧᒃ, ᐯᔭᑴᓕᑕᒧᒃ, ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᒥᑐᒃ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᐗᐤ᙮

12ᐊᑕᒥᔅᑖᑐᒃ ᐁ ᐸᓓᑭ ᐅᒉᒥᑐᔦᒃ᙮

13ᒥᓯᐌ ᐅᐸᓓᑭᓴᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᐗᐗᒃ᙮ 14ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᐎᒋᐃᐌᐎᓐ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᒥᓯᐌ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᐗᓇᐗᐤ᙮ ᐁᒣᓐ᙮