Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 13:7

7ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐗᐤ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚᓈᓐ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᒃ ᐁ ᓇᐁᓕᑖᑯᓯᔮᒃ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑌᓕᑖᑾᒃ, ᐋᑕ ᓂᓚᓈᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐌᐱᓂᑲᓇᒃ ᐁ ᐃᑕᑭᒥᑲᐎᔮᒃ᙮