Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 3:18

18ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ, ᒧᔐ ᐁ ᐅᑖᔅᑕᒥᑯᔭᒃ, ᐁ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐗᐹᒧᐎᓂᐤ, ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑭ ᑴᔅᑭᓈᑯᐃᑲᐎᓈᓇᐤ ᐊᓂᒪ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓂᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᒋ ᑳ ᐊᒑᑯᐎᑦ᙮