Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 3:3

3ᐁ ᐹᔦᑌ ᓄᑯᑖᓂᐗᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᐁᐗᑯ ᐅ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᙭, ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐗᐸᒋᑖᔭᒃ ᓂᓚᓈᓐ, ᐁᑳ ᒪᓯᓂᐃᑲᓈᐳ ᐁ ᐅᒋ ᒪᓯᓂᐃᑳᑌᒃ, ᒫᑲ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ ᐯᒫᑎᓰᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᓇᒪᐎᓚ ᓇᐸᑳᐱᔅᑯᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᐎᔮᓯᐎ ᒥᑌᐃᒃ᙮