Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 4:6

6ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐗᑕᒃ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᓵᑳᔅᑌᓕᒃ ᐁ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᒃ ᐅᒋ, ᓂ ᑮ ᓵᑳᔅᑌᔅᑳᑯᓈᓐ ᓂᑌᐃᓈᒃ, ᑭᒋ ᒥᓕᔮᒃ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑌᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒋᑳᑌᓕᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑖᔅᑕᒥᑯᒃ ᒋᓴᔅ ᙭᙮