Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 5

1ᐌᓴ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓋᓇᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᑦ ᐊᔅᑭᐎ ᑭᑭᓇᐤ ᐅᒪ ᒥᑭᐙᒻ ᑮ ᐱᑯᐸᓕᒃ, ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ ᐅ ᐙᔅᑳᔨᑫᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐙᔅᑳᔨᑲᓐ ᐁᑳ ᒥᒋᒋᒃ ᑳ ᐅᒋ ᐅᔑᒋᑳᑌᒃ, ᑳᑭᑫ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐃᑌᑾᒃ᙮ 2ᐌᓴ ᐅᒪ ᐅᒋ ᑭ ᒪᒫᐱᓈᓇᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᑭᒋ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᑎᓕᑲᐎᔭᒃ ᐊᓂᒪ ᑭ ᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒥᓇᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ: 3ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑯ ᐃᔑ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᑎᓕᑲᐎᔭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒥᔅᑳᑲᐎᓈᓇᐤ ᐁ ᒧᔐᔥᑲᑌᔭᒃ᙮ 4ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑳ ᐃᑖᔭᒃ ᐅᒪ ᒥᑭᐙᒥᒃ ᑭ ᒪᒫᐱᓈᓇᐤ, ᐁ ᑄᐗᑌᔭᒃ: ᐁᑳ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᑭᒋ ᑫᑕᓗᐎᓂᑲᐎᔭᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᑎᓕᑲᐎᔭᒃ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᓂᐱᐗᒃ ᑭᒋ ᒥᓯᐌᐸᓕᑖᓂᐗᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 5ᐊᓇ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒫᑕᒃ ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑫᒋᓈᐅᐎᓐ ᐊᒑᒃ᙮

6ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒧᔕᒃ ᑭ ᑫᒋᓇᐅᓈᓇᐤ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ, ᒣᑾᒡ ᐁ ᐎᑭᔭᒃ ᐅᑕ ᒥᔭᐎᒃ, ᑭᑦ ᐃᑖᐱᒋᔅᑕᐙᓇᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ: 7ᐌᓴ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᑦ ᐅᒋ ᐱᒧᑕᓈᓇᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑳ ᐗᐸᑕᒪᒃ: 8ᑭ ᑫᒋᓇᐅᓈᓇᐤ, ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐊᐙᓯᑌ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᑌᓋᓇᐤ ᑭᒋ ᓇᑲᑕᒪᒃ ᐅᒪ ᒥᔭᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒉᐗᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ 9ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᑯᒋᑖᔭᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁ ᓄᑯᓯᔮᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁ ᐃᑖᐱᒋᔭᒃ, ᑭᒋ ᐃᔑ ᐅᑎᓂᑕᒃ᙮ 10ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑭ ᑳ ᓄᑯᓯᓈᓇᐤ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᙭ ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᐊᐱᐃᓂᒃ; ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑭᒋ ᒥᓚᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᓕᑭ ᐎᔭᐎᒃ, ᒬᒋ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᑳ ᑐᑕᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒣᓨᔑᓂᓕᑴ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᒥᐋᓛᑕᓂᓕᑴ᙮

ᐁ ᐅᑐᑌᒥᒥᑯᔭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᙭ ᐅᒋ

11ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᑭ ᒫᑲ ᐅ ᑯᔅᑖᑎᑯᓯᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓂ ᔑᑭᒫᓈᓇᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ; ᒫᑲ ᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᓈᓐ; ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᔑ ᐸᑯᓭᓕᑌᓐ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᒥᑳᐎᔮᒃ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᒃ᙮ 12ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᓂ ᒥᓗᑎᐹᒋᒥᑎᓯᓈᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᑭ ᒥᓕᑎᓈᓐ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᔦᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐋᔭᔦᒃ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒧᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓂᐗᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᑌᐃᐙᒃ᙮ 13ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮᔥᑴᔮᒃ, ᐃᑭᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ; ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑮᔥᐱᓐ ᓕᑄᑳᔮᒃ ᐃᑭᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ᙮ 14ᐌᓴ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᙭ ᓂ ᔑᑭᐃᑯᐙᓈᓐ; ᐌᓴ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᔑ ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᑌᓈᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓇ ᑮ ᓂᐳᔅᑕᒪᐙᑦ ᒥᓯᐌ, ᒥᓯᐌ ᐁᑯ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ; 15ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓂᐳᔅᑕᒪᐙᑦ ᒥᓯᐌ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐁᑳ ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓰᒻ ᑖᓯᒋᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᐳᔅᑕᒫᑯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓇ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓕᒋ᙮

16ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒫᓈᓐ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᐁᐁ, ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᒪᒃ ᙭ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᒫᓈᓐ᙮ 17ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑕᑴ ᙭ᑎᒃ, ᐅᔥᑭ ᐅᔑᐋᑲᓂᐎᐤ: ᑳᔮᔥ ᑫᒀᓐ ᐌᐱᐸᓕᐗ; ᒫᑎᑲ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐊᑎ ᐅᔥᑲᐗ᙮ 18ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ, ᑳ ᑮ ᐅᑐᑌᒥᒥᑕᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᐅᑐᑌᒥᐃᐌᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ; 19ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᐱᒋᔅᑲᐙᑦ ᙭ᑕ, ᐁ ᐅᑐᑌᒥᔅᑕᒫᓯᑦ ᐊᔅᑭ, ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᑭᑕᒪᐙᑦ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐗ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᒃ ᐅᑐᑌᒥᐃᐌᐎ ᐋᔭᒥᐎᓂᓕᐤ᙮

20ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐋᐎᓈᓐ ᐅᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓇ ᙭, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᑖᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ: ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᙭ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐅᑐᑌᒥᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 21ᐌᓴ ᐎᓚ ᑮ ᐃᔑᐁᐤ ᑭᒋ ᒪᒋᑣᐎᓂᐎᓕᒋ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ, ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᓕᒋ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ; ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᑭᒋ ᐃᔑᐃᑲᐎᔭᒃ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮