Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 5:12

12ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᓂ ᒥᓗᑎᐹᒋᒥᑎᓯᓈᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᑭ ᒥᓕᑎᓈᓐ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᔦᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐋᔭᔦᒃ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᑾᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒧᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓂᐗᒃ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᐅᑌᐃᐙᒃ᙮