Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 7

1ᐁ ᐋᔮᔮᒃ ᒫᑲ ᐅᐅ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ ᑳ ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑖᑾᒃ, ᐁᑯᔑ ᐹᔦᑭᐃᑎᓱᑕᐤ ᒥᓯᐌ ᐎᓕᐱᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᐎᔮᓯᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑯᒃ, ᐁ ᒥᑐᓂᐎᑖᔭᒃ ᐸᓓᑭᓯᐎᓐ ᐅ ᓇᓂᒋᔅᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᐁᔑ ᒧᒋᑫᓕᑕᒃ ᐹᓪ

2ᐅᑎᓂᓈᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑮ ᐗᓂᑐᑕᐙᓈᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑮ ᒪᓀᐋᓈᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑮ ᐙᔦᔑᐋᓈᓐ᙮ 3ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑕᑾᒃ: ᐌᓴ ᐋᔕᔾ ᓂ ᑮ ᐃᑣᓐ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ ᓂᑌᐃᓈᒃ ᑭᒋ ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᒥᑕᑾᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᓂᐱᒥᑕᑾᒃ᙮ 4ᓈᔅᐱᒡ ᑭ ᓱᑭᑌᐁᐎ ᐋᔭᒥᐃᑎᓇᐗᐤ, ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᒫᒪᑖᑯᒧᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ: ᓂ ᓴᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᓐ ᒥᓜᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ ᒥᓯᐌ ᓂᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓈᒃ᙮

5ᐌᓴ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᔮᓐ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ, ᓂ ᐎᔮᓯᓈᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᑐᓂ ᑮ ᐋᓜᓯᒪᑲᓐ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐋᔨᑕᐤ ᓂ ᑮ ᐋᓕᒥᓯᓈᓐ; ᐗᓚᐎᑎᒥᒃ ᑭ ᓄᑎᓂᑐᓈᓂᐗᓋ, ᐱᑐᑲᒥᒃ ᑭ ᑯᔅᑖᒋᓈᓂᐗᓋ᙮ 6ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᑳᑭᒋᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒥᔕᒣᓕᑕᒥᓕᒋ, ᓂ ᑮ ᑳᑭᒋᐃᑯᓈᓐ ᐁ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᒃ ᑕᐃᑕᔅ; 7ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᐁ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳᑮᒋᐃᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑳᑭᒋᐎᑖᒃ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐎᑕᒪᐎᔭᒥᑦ ᑭ ᑫᒋᓈᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᑭ ᓇᓀᑳᒋᒧᐎᓂᐗᐤ, ᐁ ᐃᔑ ᓋᔅᐱᒡ ᓵᑭᐃᔦᒃ; ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐊᐙᓯᑌ ᒧᒋᑫᓕᑕᒫᓐ᙮

8ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐃᑕᑾᒃ ᐁ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᒥᑖᑌᓐ, ᐋᑕ ᐁ ᑮ ᒥᑖᑕᒫᓐ: ᐌᓴ ᓂ ᐙᐸᑌᓐ ᐊᓂᒪ ᒪᓯᓇᐊᒫᑫᐎᓐ ᐁ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐃᑯᔦᒃ, ᐊᒋᓚᐤ ᒫᑲ ᐱᑯ᙮ 9ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᐃᑲᐎᔦᒃ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᒥᒋᓚᐌᓯᔦᒃ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᐌᓴ ᑭ ᑮ ᒪᓂᑐᐎ ᒥᒋᓚᐌᓯᐃᑲᐎᓇᐗᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᐗᓂᑖᔦᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ᙮ 10ᐌᓴ ᒪᓂᑐᐎ ᒥᒋᓚᐌᓯᐎᓐ ᐃᔑᒋᑫᒪᑲᓐ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᒧᒃ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓂᒃ ᐁᑳ ᑫ ᒥᑖᒋᑳᑌᒃ: ᒫᑲ ᐊᔅᑭᐎ ᒥᒋᓚᐌᓯᐎᓐ ᐃᔑᒋᑫᒪᑲᓐ ᓂᐱᐎᓐ᙮ 11ᐌᓴ ᒫᑎᑲ, ᐅᒪ ᑫᒀᓐ, ᐁ ᑮ ᒪᓂᑐᐎ ᒥᒋᓚᐌᓯᔦᒃ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᔮᒀᒥᓯᐃᑯᔦᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒫᒥᓄᒥᑎᓱᔦᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐋᑯᓚᐌᓱᔦᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑯᔅᑖᒋᔦᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒪᔥᑲᐌᓕᑕᒣᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓱᑫᓕᑕᒣᒃ, ᐁᐁ, ᑖᓂ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐋᔅᑯᒋᐃᐌᔦᒃ! ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᐙᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᐁ ᒪᒉᓕᑖᑯᓯᔦᒃ ᐅᒪ ᐅᒋ᙮

12ᐋᑕ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᑐᑌᓐ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐙᑲᓂᐎᑦ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᑲᓇᐌᓕᒥᑕᑾᒃ ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒥᔭᒥᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᐃᔑ ᐗᐸᑕᒣᒃ᙮ 13ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓂ ᑮ ᑲᑭᒋᐃᑲᐎᓈᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐁ ᑮ ᑲᑭᒋᐃᑲᐎᔦᒃ:

ᐁᐁ, ᓈᔅᐱᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ ᐁ ᑮ ᒧᒋᑫᓕᑕᒃ ᑕᐃᑕᔅ, ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒥᐃᒪᐗᐗ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮ 14ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᒫᒪᑖᑯᒧᔅᑕᐗᒃ ᑫᒀᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᓀᐯᐎᓰᓐ; ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐃᑕᒫᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑖᐺᐎᓂᒃ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓂ ᒫᒪᑖᑯᒧᐎᓂᓈᓐ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒫᒪᑖᑯᒧᔅᑕᐗᒃ ᑕᐃᑕᔅ, ᒥᔅᑭᑳᑌᐤ ᐁ ᑖᐺᐎᓂᐗᒃ: 15ᓀᔥᑕ ᐋᒋᐱᑯ ᑭ ᓵᑭᐃᑯᐗᐤ, ᒣᒀᒡ, ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑦ ᒥᓯᐌ ᑭ ᓇᓇᐃᑕᒧᐎᓂᐗᐤ, ᐁ ᑮ ᐃᔅᐱᒋ ᓭᑭᓯᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᓇᓂᑭᐸᓕᔦᒃ ᐃᔅᐱ ᐌᑎᓂᔦᒃ᙮ 16ᓂ ᒧᒋᑫᓕᑌᓐ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᒪᒥᑯᑐᑕᑕᑾᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ᙮