Search form

ᓂᔓ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 8:23

23ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᑲᑴᒋᑫᒧᑌ ᑖᐃᑕᔅ ᐅᒋ, ᓂᑦ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓂᒪᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐅ ᐎᒋᐙᑲᓂᒪᐤ ᑭᓚᐙᐤ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᒋᔖᓂᓈᓇᒃ, ᐎᓚᐗᐤ ᐁᐗᑳᓂᑭ ᐅᑦ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐙᐗ ᒫᒪᐎᐊᔭᒥᐋᐗᒃ, ᑫ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᙭᙮