Search form

ᓂᔓ ᒑᓐ 1

1ᓂᓚ ᑳ ᓂᑳᓀᓕᑖᑯᓯᔮᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒫᑲᓂᐎᑦ ᐅᑭᒫᔅᑴᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ, ᑳ ᓵᑭᐊᑭᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ; ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᐱᑯ, ᐊᓯᒋ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ; 2ᑖᐺᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᑫ ᐎᒉᐎᑯᔭᒃ᙮

3ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ, ᑭᑎᒫᑫᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᐅᑯᓯᓴ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᑖᐺᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ᙮

ᑖᐺᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ

4ᓈᔅᐱᒡ ᓂ ᑮ ᒥᓚᐙᑌᓐ ᐁ ᑮ ᒥᔅᑲᐗᑭᒃ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ ᐁ ᐱᒧᑌᒋᒃ ᑖᐺᐎᓂᒃ, ᑳ ᑮ ᐃᑕᔓᐙᑎᑕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐤ᙮ 5ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓐ, ᐅᑭᒫᔅᑴᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐱᑯ ᐅᔥᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒫᑖᓐ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐋᔮᔭᒃ, ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑐᔭᒃ᙮ 6ᐅᒪ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᑭᒋ ᓄᔅᐱᓈᑕᒶᒃ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ᙮ ᐅᒪ ᐁᐗᑯ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐯᑕᒣᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᒋ, ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐱᒧᑌᔦᒃ᙮

7ᐌᓴ ᒥᒉᑦ ᐅᑲᑳᔦᓕᓰᔅᑲᒃ ᑮ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᐗᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁᑳ ᑳ ᐎᑕᑭᒃ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ ᐁ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᓂᓕᒋ ᐎᔮᓯᒃ᙮ ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᐅᑲᑳᔦᓕᓯᐃᐌᔉ ᓀᔥᑕ ᓇᔅᐹᒡ ᙭᙮ 8ᑲᓇᐗᐸᒥᑎᓱᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐗᓂᑖᔭᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᔭᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᒪᒃ ᒥᑐᓂ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ᙮

9ᐊᐌᓇ ᐌᓂᑐᑕᒧᑴ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑌᔑᑫᐙᑴ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᒃ ᙭, ᓇᒪᐎᓚ ᐋᔭᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᑕᔑᑫᐙᑦ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᒃ ᙭, ᐋᔭᐌᐤ ᐊᓯᒋ ᐅᑖᐎᒪᐗ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐗ᙮ 10ᑮᔥᐱᓐ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑴ ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᐁ ᐯᑖᑦ ᐅᒣᓕᐤ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳᐎᓚ ᐱᑐᑲᐃᒃ ᑭᑭᐙᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐎᑕᒫᒃ ᑭᒋ ᒥᓨᐸᒣᐎᓯᑦ᙮ 11ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᐎᑕᒪᐙᑦ ᑭᒋ ᒥᓨᐸᒣᐎᓯᓕᒋ ᐎᒋᐁᐤ ᐅ ᒪᒋ ᐃᔑᒋᑫᐎᓂᓕᒃ᙮

ᒫᒋᒡ ᐊᔭᒥᐎᓇ

12ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐊᒫᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐎᑌᓐ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᔮᓐ ᒪᓯᓇᐃᑲᓍᓐ ᓀᔥᑕ ᒪᓯᓇᐃᑲᓇᐳ: ᒫᑲ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᐁᑯ ᑭᑐᓂᓈᒃ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐃᑐᔭᒃ, ᑭ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᑭᒋ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ᙮

13ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑳ ᐙᐌᓛᐸᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᔖᓂᔅᑴᒻ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑯᓕᐗ᙮ ᐁᒣᓐ᙮