Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 1

1ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᓯᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓂᓛᓇᓐ, ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭:

2ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᓚᑭᑕᒫᑲᐎᓇᐗᐤ, ᐁ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᒋᓴᔅ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮

ᐁ ᐃᔑ ᑌᑄᑎᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ

3ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅ ᒪᓂᑐᐎ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ, ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒥᓕᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᑖᑾᑭ, ᐅ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑕᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓨᑎᓯᐎᓂᒃ: 4ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᑭᒋ ᓀᔥᑕ ᑫᔅᑕᑭᑖᑾᑭ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ; ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐎᒋᐅᑎᓇᒧᒥᐌᔦᒃ ᒪᓂᑐᐎ ᐃᑖᑎᓯᐎᓐ, ᐁ ᑮ ᐅᔑᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 5ᐊᓯᒋ ᐅᒪ ᓀᔥᑕ, ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑭᓯᓴᐎᓯᔦᒃ, ᑕᑯᑖᒃ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐙᒃ, ᒥᓨᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓨᑎᓯᐎᓂᒃ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ; 6ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐯᑳᒡ ᐃᑖᑎᓯᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᐯᑳᒡ ᐃᑖᑎᓯᐎᓂᒃ, ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ, ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᐎᓐ; 7ᓀᔥᑕ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᐎᓂᒃ ᐎᒋᔖᓂᑐᐎ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᐎᒋᔖᓂᑐᐎ ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓂᒃ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ᙮ 8ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᐱᒋᔅᑳᑯᔦᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑎᒃ, ᑭᑦ ᐃᑐᑖᑯᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᑎᒥᔦᒃ ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐁᑳᒥᓂᔑᐎᔦᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 9ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᒪᓀᓯᑦ ᐅᐅ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᐱᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓚᐙᐱᐤ, ᑮ ᐗᓂᑭᔅᑭᓯᐤ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐸᔦᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᐅ ᑳᔮᔑ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓇ ᐅᒋ᙮

10ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐊᐙᓯᑌ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭᓯᓴᐎᓯᒃ ᑭᒋ ᑫᒋᓈᔦᓕᑖᑯᑖᔦᒃ ᑭ ᓇᑐᒥᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐙᐌᓛᐸᒥᑯᓯᐎᓂᐗᐤ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐅᐅ ᑐᑕᒣᑴ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑭ ᑳ ᐸᑭᔑᓂᓇᐗᐤ: 11ᐌᓴ ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑ ᐌᓗᒋ ᐹᔅᑭᑌᓇᒫᑲᐎᔦᒃ ᐅ ᑳᑭᑫ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

12ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐋᔮᒌᔅᑕᐌᓕᑌᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᐃᑖᑾᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᐋᑕ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᔦᒃ ᐊᓄᒡ ᑖᐺᐎᓂᒃ᙮ 13ᐁᐁ, ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᐁ ᒀᔭᔅᑾᒃ, ᐃᔥᐱᔥ ᐁ ᐃᑖᔮᓐ ᐅᒪ ᒥᑭᐙᒥᒃ ᑭᒋ ᔑᑭᒥᑖᑾᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓯᐃᑖᑾᒃ; 14ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᑫᒋᑾᓇᒫᓐ ᐅᒪ ᓂ ᒥᑭᐙᒻ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᑦ᙮ 15ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᑯᒋᑖᓐ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᑖᔦᒃ, ᑮ ᐳᓂ ᐱᒫᑎᓯᔮᓀ, ᒧᔕᒃ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓯᔦᒃ᙮

ᑲᐙᐸᑌᓈᓇᐤ ᙭ ᐅᑭᔅᑎᓯᐎᓐ

16ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᓈᓐ ᑳ ᒥᓗᑖᑯᑕᓂᐗᑭ ᐋᑕᓗᑳᓇ, ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑖᑾᒃ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑕᑯᔑᓂᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᓈᓐ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᐌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 17ᐌᓴ ᑮ ᒥᓕᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᓕᒋ ᑭᔅᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᑦ ᐁᑯ ᑐᐎ ᐯᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᐊᐗ ᐁᐗᑯ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ ᓂᑯᓯᔅ, ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᓇᐃᓚᐌᐃᑦ᙮ 18ᐅᒪ ᒫᑲ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᑳ ᑮ ᐯᒋ ᐅᒋᐸᓕᒃ ᓂ ᑮ ᐯᑌᓈᓐ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᐎᒉᐗᑭᑎᐸᓐ ᐸᓓᑭ ᐗᒌᒃ᙮

19ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᐁᒋᓇᔦᓕᑖᑾᒃ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎ ᐋᔭᒥᐎᓐ; ᐁᐗᑯ ᐁ ᔭᒀᒥᓇᒣᒃ ᑭ ᒥᓗᑐᑌᓇᐗᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐙᓭᔮᓯᐎᓐ ᑳ ᓵᑳᔅᑌᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᒃ, ᐃᓕᑯᒃ ᑭᒋ ᐯᑖᐸᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᔑᑲᐎ ᐊᒐᑯᔥ ᑭᑕ ᓵᑳᔅᑌᑦ ᑭᑌᐃᐙᒃ: 20ᐅᒪ ᓃᔥᑕᒻ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ, ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᒃ ᐁ ᐃᑌᓕᒋᑳᑌᒃ ᑭᒋ ᑫᒋᐙᑯᐎ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ᙮ 21ᐌᓴ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐎ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓇᒪᐎᔅᑳᑦ ᑮ ᐹᐸᓕᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᐅ ᐸᓓᑭ ᐃᓕᓕᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑮ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᓕᐗ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᐃᑌᓕᑕᒥᐃᑯᓕᒋ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ᙮