Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 1:1

1ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ, ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᓯᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓂᓛᓇᓐ, ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭: