Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 1:4

4ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᑭᒋ ᓀᔥᑕ ᑫᔅᑕᑭᑖᑾᑭ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ; ᐅᐅ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐎᒋᐅᑎᓇᒧᒥᐌᔦᒃ ᒪᓂᑐᐎ ᐃᑖᑎᓯᐎᓐ, ᐁ ᑮ ᐅᔑᑕᒣᒃ ᐊᓂᒪ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮