Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 2

ᓇᔅᐹᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᓇᒃ

1ᒫᑲ ᑮ ᐃᑖᐗᒃ ᓇᔅᐹᒋ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗᒃ ᒣᑴᔭᔥ ᐃᓕᓕᐗ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑖᒋᒃ ᓇᔅᐹᒋ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᒣᑴᔭᔥ ᑭᓚᐗᐤ, ᑭᒧᒡ ᑫ ᐱᑐᑲᑖᒋᒃ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᒪᑲᑭ ᓇᔅᐹᒡ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ, ᐋᐳᒋᑲ ᐁ ᐋᓉᑕᐙᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑳ ᑮ ᑎᐸᐊᒫᑫᔅᑕᒫᑯᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᑲᔥᑭᑕᒫᓱᒋᒃ ᐁ ᑭᔑᐸᓕᓕᒃ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 2ᒥᒉᑦ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓇᔅᐱᑕᒬᐗᒃ ᐅ ᒪᒋ ᐃᔑᑡᐎᓂᓕᐗ; ᐅᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑖᐺᐎᓂ ᐃᔑᑡᐎᓐ ᑕ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᐤ᙮ 3ᓀᔥᑕ ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᐎᓂᒃ, ᐁ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎ ᐊᔭᒥᒋᒃ, ᑭ ᑳ ᐊᑖᐌᑐᑖᑯᐗᐗᒃ: ᐅ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᑳᔮᔥ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐁ ᑆᔅᑕᐎᐸᓕᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᓯᐎᓂᐗᐤ ᐁᑳ ᐁ ᓂᐹᒪᑲᓂᓕᒃ᙮

4ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁᑳ ᒣᓈᒋᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᐁᓐᒐᓚ, ᒫᑲ ᒪᒋ ᐃᔥᑯᑌᐤ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᓂᒋᐌᐃᓈᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓈᑦ ᑭᒋ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᓕᑭ ᐃᑕ ᐁ ᐗᓂᑎᔅᑳᓕᒃ, ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐃᑖᓕᒋ ᑭᒋ ᑎᐹᔅᑯᓈᑲᓂᐎᓕᒋ; 5ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᒪᓈᒋᑖᑦ ᑳᔮᔥ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᐱᒫᒋᐋᑦ ᓄᐊᐊ ᐊᓂᐃ ᔭᓈᓀᐤ ᐃᓕᓕᐗ, ᑳ ᑮ ᐙᐎᑕᒥᓕᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᐯᒋᐸᓕᑖᑦ ᓕᔅᑭᐯᐎᓂᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᔅᑭᓕᒃ ᑳ ᒪᒋᑣᓕᒋ; 6ᓀᔥᑕ ᐁ ᐱᑯᑌᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᐃᑖᐎᓇ ᓴᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᑯᒪᕋ, ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᑕᒻ ᑭᒋ ᑴᑕᐱᐌᐸᐃᑳᑌᓕᑭ, ᐁ ᐃᔑᑖᑦ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᑕᒥᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐁᔥᑾ ᑫ ᐎ ᒪᒋᐱᒫᑎᓯᓕᒋ; 7ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᑾᒋᐁᐤ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᑭ ᓚᑕ, ᐁ ᒪᒥᔕᒣᓕᑕᒥᐃᑯᓕᒋ ᐅ ᐎᓂᓯᐎ ᐃᔑᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᒪᒋᑣᓕᒋ: 8(ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ, ᐁ ᐙᐸᑕᒸᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐯᑕᒸᑦ, ᑮ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒥᐃᑎᓱ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎ ᐊᒑᑯᒃ ᑕᑡᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐅ ᐗᓂ ᐃᔑᒋᑫᐎᓂᓕᐗ ᐅᒋ:) 9ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑫ ᐃᔑ ᐃᑖᒋᒃ ᐎᑾᒋᐋᑦ ᑳ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᓕᒋ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐊᓛᑦ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᓕᒋ ᑲᒀᑕᑭᐃᑯᓯᐎᓂᒃ ᐱᓕᔥ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎ ᑭᔑᑳᓕᑫ: 10ᒫᑲ ᐅᓵᒻ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᒧᑖᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐃᔑᑡᒪᑲᓂᓕᒃ ᐎᔮᓯᓕᐤ, ᐎᓂᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ᙮

ᓱᑭᑌᐁᐗᒃ, ᐎ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐗᒃ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓇ᙮ 11ᒫᑲ ᐁᓐᒐᓚᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᑭᔅᑎᓯᒋᒃ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑳᒥᐌᐎ ᒪᒥᔑᒣᐗᒃ ᐎᒋᔖᓂᐗᐗ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 12ᒫᑲ ᐅᑯ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓚᑐ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᐁ ᑮ ᐅᔑᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ, ᒪᒋ ᐋᓕᒧᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ; ᒥᑐᓂ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᐙᒃ; 13ᑲᑕ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐸᐃᑳᑌᓕᒃ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᒥᓚᐙᑎᑾᓐ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ ᑭᒋ ᑭᔥᑴᔮᑎᓯᓈᓂᐗᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ: ᒪᓯᓈᓱᐗᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᐎᓕᐱᓯᐗᒃ, ᐁ ᒥᓚᐙᑎᑯᐃᑎᓱᒋᒃ ᐅ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᐙᒃ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐎᒋᐎᑯᑐᒥᑖᑾᒃ; 14ᐅᔅᑭᔑᑯᐙᒃ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᓕᒃ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓐ, ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐳᓂᑖᒋᒃ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ; ᐁ ᐙᔦᔑᒫᒋᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᓕᒋ ᐊᒑᑾ: ᐅᑌᐃᐙᒃ ᑮ ᐊᑑᔅᑳᑕᒶᒃ ᒧᔅᑌᓇᒫᑫᐎ ᐃᔑᒋᑫᐎᓇ; ᑳ ᒪᒐᑭᑖᑯᓯᒋᒃ ᐊᐙᔑᔕᒃ: 15ᑳ ᑮ ᓇᑲᑕᑭᒃ ᒀᔭᔉ ᒣᔅᑲᓈᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔑᑭᒃ, ᐁ ᓄᔅᐱᓈᑕᒸᒋᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᑡᐎᓂᓕᐤ ᐯᓚᒪ, ᐅᑯᓯᓴ ᐱᐅᕋ, ᑳ ᑮ ᓵᑭᑖᓕᑭ ᐁ ᐃᔑ ᑎᐸᐃᑳᑌᓕᒃ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: 16ᒫᑲ ᑮ ᑭᑕᐊᒪᐗᐤ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ: ᐁᑳ ᑳ ᓂᑕᐌᑦ ᐋᔅ, ᐁ ᐋᔭᒥᑦ ᐁ ᐃᔑ ᐯᑖᑯᓯᓕᑭ ᐃᓕᓕᐗ, ᑮ ᑭᑕᐊᒬᐤ ᐅ ᑮᔥᑴᐎᓂᓕᐤ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ᙮

17ᐅᑯ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑳ ᐅᑕᐃᐹᓂᐎᒋᒃ ᐁᑳ ᑳ ᐅ ᓂᐱᐎᒋᒃ, ᐗᔅᑯᐗ ᑳ ᐹᐹᒥᐌᐹᔅᑕᑭ ᐁ ᑮᔅᑎᒃ; ᐊᓂᑭ ᐁ ᐱᑭᔐᔮᒃ ᐁ ᐗᓂᑎᐱᔅᑳᒃ ᑳᑭᑫ ᑳ ᐃᑕᔅᑕᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 18ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᐋᔭᒥᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒥᑎᓱᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ, ᐙᔦᔑᒣᐗᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ ᐎᔮᓯᐎᓐ ᐅᒋ, ᒥᔅᑕᐃ ᐎᓂᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᐊᓂᐃ ᐊᑳᐙᒡ ᑳ ᑮ ᐅᔑᒫᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐗᓀᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮ 19ᒣᒀᒡ ᐁ ᐊᔓᑕᒪᐙᒋᒃ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓂᓕᐤ, ᐎᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᒶᒃ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᔖᑯᒋᐃᑯᑦ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑳ ᐊᐗᑳᓂᐃᑯᑦ᙮ 20ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᐅᔑᑕᑭᒃ ᐎᓕᐱᓯᐎᓇ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᒫᒋᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐗ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐗ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᐃᔑ ᓇᑾᓱᑡᐌ, ᓀᔥᑕ ᔖᑯᒋᐋᑲᓂᐎᑡᐌ, ᐃᔥᒀᔮᒡ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᐎᓇᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᒫᓛᑕᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔥᑕᒻ᙮ 21ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᑮ ᒥᓦᔑᓂᓕᐸᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑮ ᑭᔅᑫᓂᑕᒧᐙᔅᐸᓐ ᑳᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂ ᐃᔑᑡᐎᓂᓕᐤ, ᐃᔥᐱᔥ, ᐃᔅᐱ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ ᑭᒋ ᓇᑲᑕᑭᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐸᓓᑭ ᑲᑫᔅᑴᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ᙮ 22ᒫᑲ ᑮ ᐃᑎᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᑕᐺ ᐊᔅᐸᐊᑫᒧᐎᓐ, ᐊᑎᒻ ᒥᓇ ᑮ ᑭᐌᓈᑕᒻ ᐅ ᐹᑯᒧᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᓄᔐ ᑯᑯᔥ ᑳ ᑮ ᑭᒋᔅᑖᐸᐗᓛᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᑎᑎᐱᔑᒧᑦ ᓕᐹᑕᓄᒃ᙮