Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 2:10

10ᒫᑲ ᐅᓵᒻ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐱᒧᑖᑕᒥᓕᒋ ᐁ ᐃᔑᑡᒪᑲᓂᓕᒃ ᐎᔮᓯᓕᐤ, ᐎᓂᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᑕᐌᓕᑕᒥᓕᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ᙮

ᓱᑭᑌᐁᐗᒃ, ᐎ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐗᒃ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓭᑭᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᑕᑭᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓇ᙮