Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 2:12

12ᒫᑲ ᐅᑯ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᓚᑐ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᐁ ᑮ ᐅᔑᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐅᑎᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ, ᒪᒋ ᐋᓕᒧᑕᒶᒃ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑳ ᑳ ᓂᓯᑐᑕᑭᒃ; ᒥᑐᓂ ᒫᑲ ᑲᑕ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᐙᒃ;