Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 2:20

20ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᐅᔑᑕᑭᒃ ᐎᓕᐱᓯᐎᓇ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᒫᒋᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐗ ᓀᔥᑕ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐗ ᒋᓴᔅ ᙭ᑕ, ᒥᓇ ᒫᑲ ᐁᑯᑕ ᐃᔑ ᓇᑾᓱᑡᐌ, ᓀᔥᑕ ᔖᑯᒋᐋᑲᓂᐎᑡᐌ, ᐃᔥᒀᔮᒡ ᒫᑲ ᐅᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᐎᓇᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᒫᓛᑕᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔥᑕᒻ᙮