Search form

ᓂᔓ ᐱᑕᕐ 3:9

9ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑆᔅᑕᐎᐤ ᑭᒋ ᑐᑕᒃ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᑎᑦ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑆᔅᑕᐎᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᑭᒃ; ᒫᑲ ᑭ ᔑᐱᓚᐌᓯᔅᑖᑯᓇᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒃ ᐊᐌᓕᐗ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑭᒋ ᐊᑎ ᒥᒋᓚᐌᔦᓕᑕᒥᓕᒋ᙮