Search form

ᓂᔓ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 2

ᐊᓇ ᑳ ᒪᒑᑎᓯᑦ

1ᐁᑯ ᐯᑯᓭᓕᒥᑕᑾᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐅ ᑕᑯᔑᓂᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒫᒪᐎᐃᑐᔭᒃ ᐁ ᐅᑎᔥᑲᐎᑳᐸᐎᔅᑕᐗᒃ, 2ᐁᑳ ᐎᐸᒡ ᑭᒋ ᑶᑕᐎᐃᑌᓕᑕᒣᒃ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐙᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᑯᔥᑳᑌᓕᑕᒣᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᒑᒃ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᐅᒋ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐯᔓᓈᑾᓂᓕᒃ ᙭ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ᙮ 3ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᐃᑯᐗᐤ ᓈᓐᑕᐤ ᐃᔑ: ᐌᓴ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᐹᑎᒫ ᐱᑯ ᑮ ᑕᑯᔑᓄᒪᑲᑫ ᐸᑭᔑᓂᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᒪᒋᑣᐎᓂ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᓄᑯᓯᑌ, ᐊᓇ ᑳ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; 4ᐊᓇ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑳᑫᑦ ᓀᔥᑕ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑎᓱᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᐊᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᓱᓕᑭ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑳ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᑲᓂᐎᓕᒋ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐊᐱᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᐁ ᑭᒋᒪᓂᑐᐎᑦ᙮

5ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑭᓯᓇᐗᐤ, ᒣᒀᒡ ᑳ ᐎᒉᐎᑕᑾᑭᐸᓐ, ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ? 6ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑫᒀᓕᐤ ᐌᑕᒥᐃᑯᑦ, ᑭᒋ ᓄᑯᓯᑦ ᑎᐱᐸᓕᓕᑫ ᐅ ᑭᔑᑳᒻ᙮ 7ᐌᓴ ᐁ ᐃᔑ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ ᐊᔕᔾ ᐊᑐᔅᑫᒪᑲᓐ; ᐱᑯ ᐊᓇ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐅᑕᒥᐃᐌᑦ ᑲᑕ ᐅᑕᒥᐃᐌᐤ, ᐹᑎᒫ ᐃᑲᑌᓈᑲᓂᐎᑌ᙮ 8ᐁᑯ ᒫᑲ ᐊᓇ ᒣᒋᑣᑦ ᑫ ᓄᑯᓯᑦ, ᑫ ᐃᔅᑾᓱᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅ ᓓᓓᐎᓐ ᐅᑐᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᑦ ᐁᔅᐱᒋ ᐙᓯᓱᓕᒋ ᑕᑯᔑᓂᓕᑌ: 9ᐊᓇ ᐅᑎ ᑫ ᑕᑯᔑᒃ ᐁ ᓇᔅᐱᑕᐙᑦ ᓭᑕᓇ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓕᒋ, ᒥᓯᐌ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᓛᔅᑭᐎ ᒫᒪᔅᑳᒋ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ, 10ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂ ᑲᑳᔦᓕᓯᐎᓂᒃ ᐊᓂᐃ ᐅᒋ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᓕᒋ; ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᓵᑭᑖᓕᒋ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ᙮ 11ᐅᒪ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐃᔑᑎᔕᐊᒪᐌᐤ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᓕᒃ ᐙᔦᔑᐃᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ ᑭᓛᔅᑭᐎᓂᓕᐤ: 12ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᓕᒋ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒫᑲᓂᐎᓕᒋ, ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ, ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒥᓕᒋ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᑮ ᐗᐌᓛᐸᒥᑫᐙᐤ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᑯᔦᒃ

13ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᓈᓐ ᒧᔕᒃ ᑭᒋ ᓇᓈᔅᑯᒪᑭᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑳ ᓵᑭᐃᑖᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐌᔅᑲᒡ ᐅᒋ ᐁ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒥᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᔦᒃ, ᐁ ᐸᓓᑭᐃᑖᒃ ᐊᒑᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ ᑖᐺᐎᓐ: 14ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓇᑐᒥᑖᒃ ᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓈᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᒥᓕᑲᐎᔦᒃ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 15ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐋᔨᒋᑳᐸᐎᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᒋᒥᓇᒧᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔦᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᓈᓐ ᐅᒋ᙮

16ᐁᑯ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐅᑎ, ᑳ ᑮ ᓵᑭᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᑳᑭᑫ ᒥᓜᓕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᒥᓗ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 17ᑭ ᑳ ᐎ ᑳᑭᒋᐃᑯᐗᐤ ᑭᑌᐃᐙᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐎ ᐋᔨᒋᐃᑯᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᓗ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᑖᔅᑫᐎᓂᒃ᙮