Search form

ᓂᔓ ᑌᓴᓗᓂᔭᓇ 3:6

ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐋᐸᑎᓯᐸᓐ ᑭᒋ ᐅᒌᔅᑕᒫᓱᑦ

6ᑭᑦ ᐃᑕᔓᒥᑎᓈᓐ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋ ᓇᑲᑌᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐎᒋᔖᓂᒪᐤ ᐁᑳ ᒀᔭᔉ ᑳ ᐱᒧᑌᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᑮ ᒥᓚᒃ᙮