Search form

ᓂᔓ ᑎᒧᑎ 1

1ᐹᓪ, ᐅᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᒪ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᒃ ᐊᓂᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, 2ᑎᒧᑎ ᐁ ᒪᓯᓇᐊᒪᐗᒃ ᓈᔅᐱᒡ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ ᓂᑯᓯᔅ:

ᑭᔐᐙᑎᓯᐎᓐ, ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᙭ ᒋᓴᔅ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮

ᓇᓈᔅᑯᒧᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᔑᑭᒥᐌᐎᓐ

3ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒪᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑳ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᐗᒃ ᓂ ᑳᔮᔑ ᓄᑖᐎᔭᒃ ᐅᒋ, ᐸᓓᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᐳᓂᔮᓐ, ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑖᑖᓐ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᒃ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ; 4ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑖᓐ, ᐁ ᒫᒥᑐᓀᓕᑕᒫᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐅᒋᑲᐙᐱᔭᓐ, ᑭᒋ ᓵᑭᓀᔅᑳᑯᔮᓐ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓐ; 5ᐃᔅᐱ ᑫᔅᑭᓯᑐᑕᒫᓂ ᐊᓂᒪ ᑖᐺ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᓐ, ᓂᔥᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᑯᑯᒻ ᓗᐃᔅ ᓀᔥᑕ ᑭᑳᐎ ᐃᔫᓂᔅ; ᓀᔥᑕ ᓂ ᑫᒋᓇᐅᓐ ᑭᓚ ᐊᓯᒋ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᓐ᙮ 6ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑭᓯᐃᑎᓐ, ᑭᒋ ᐃᑌᐊᒶᑦ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᔭᓐ ᐁ ᑮ ᓴᒥᓂᔅᑎᒀᓂᑖᓐ ᐅᒋ᙮ 7ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋᐎᓂ ᐊᒑᑾ ᑭ ᑮ ᒥᓕᑯᓇᐤ; ᒫᑲ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂ, ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᒃ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐎ ᐊᒑᑾ᙮

8ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᑳᐎᓚ ᓇᓀᐯᐎᓰᔅᑕᒻ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᓂᓚ ᐅᒋ ᐅ ᑭᐸᐙᑲᓇ: ᒫᑲ ᐎᒋᐅᑎᓇ ᑲᒀᑕᑭᓯᐎᓇ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ, ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ; 9ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑕᒃ ᐸᓓᑭ ᓇᑐᑫᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᔭᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, ᐸᒧᔑ ᒥᐊᒋ ᐃᑕᑾᒃ ᐊᔅᑭ; 10ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓄᑯᑖᓂᐗᓐ ᐁ ᑮ ᐯᒋ ᓄᑯᓯᑦ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᑖᑦ ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐹᔭᑌ ᐙᐸᑎᓕᐌᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᐅᒋ:

11ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑕᔓᐙᑎᑲᐎᔮᓐ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᔮᓐ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐗᑭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ᙮ 12ᐁᐗᑯ ᑳ ᐅᒋ ᐎᓴᑫᓕᑕᒫᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᓀᐯᐎᓰᓐ, ᐌᓴ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᑖᐺᔦᓕᒪᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑫᒋᓇᐅᓐ ᐁ ᑲᔥᑭᑖᑦ ᑭᒋ ᑲᓇᐌᓕᑕᒃ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐗᒃ ᐱᓕᔥ ᐁᐗᑯ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮ 13ᓱᑲ ᒥᒋᒥᓇ ᐊᓂᐃ ᒥᓗᒪᒋᐅᐎ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᓂᓚ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᐯᑕᒪᓐ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ᙮ 14ᐊᓂᒪ ᒥᓗ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑲᐎᔭᓐ, ᑲᓇᐌᓕᑕ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ ᐅᒋ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑕᒃ᙮

15ᐅᒪ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ, ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐁᔕᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐁ ᑮ ᓇᑲᔑᒋᒃ; ᐅᑯ ᐋᑎᑦ ᐊᓂᑭ ᐸᐃᒋᓚᔅ ᓀᔥᑕ ᐦᐊᕐᒪᒋᓃᔅ᙮ 16ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑲᑕ ᐎ ᒥᓓᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐁᑕᓯᓕᒋ ᐎᑭᓕᒃ ᐅᓂᓯᐳᕋᔅ; ᐌᓴ ᒥᒉᑡᐤ ᓂ ᑮ ᒥᓜᓕᑕᒥᐃᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᓇᓀᐯᐎᓯᔅᑕᒻ ᓂ ᑕᑯᐱᓱᐎᓈᐱᔉ; 17ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐃᑖᑦ ᕈᒥᒃ, ᓱᑲ ᓂ ᑮ ᓈᓇᑕᐙᐸᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑳᒃ᙮ 18ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑲᑕ ᒥᓓᐤ ᑭᒋ ᒥᔅᑲᒥᓕᒋ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᒋ ᐊᓂᒪ ᑭᔑᑳᑫ᙮ ᓀᔥᑕ ᐁᔅᐱᒋ ᒥᒉᑦ ᑫᒀᓇ ᐁ ᑮ ᐅᑎᓇᒪᐎᑦ ᐁᐱᓴᓯᒃ, ᒥᑐᓂ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ᙮