Search form

ᓂᔓ ᑎᒧᑎ 1:9

9ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐱᒫᒋᐃᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᓇᑐᒥᑕᒃ ᐸᓓᑭ ᓇᑐᑫᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᐃᔑ ᐊᑑᔅᑫᔭᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, ᐸᒧᔑ ᒥᐊᒋ ᐃᑕᑾᒃ ᐊᔅᑭ;