Search form

ᓂᔓ ᑎᒧᑎ 2

ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅ ᒥᓗ ᒫᔑᑫᐎᓕᓕᐗ

1ᑭᓚ ᒫᑲ, ᓂᑯᓯᔅ, ᒪᔥᑲᐎᓯ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᐊᓂᒪ ᙭ ᒋᓴᔅ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ᙮ 2ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐯᑕᐎᔭᓐ ᐁ ᐊᔨᑖᒋᒧᔮᓐ ᐊᓯᒋ ᒥᒉᑦ ᐅᑎᐹᒋᒧᐗᒃ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᐸᑭᑎᓇᒪᐎᒃ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑎᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑫ ᑲᔥᑭᑖᒋᒃ ᑯᑕᑭᔭ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᒋᒃ᙮

3ᑭᓚ ᒫᑲ ᔑᐯᓕᑕ ᐊᓕᒥᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅ ᒥᓗ ᓄᑎᓂᑫᒪ ᒋᓴᔅ ᙭᙮ 4ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᑳ ᓄᑎᓂᑫᑦ ᓴᑭᒋᓂᑎᓱ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᐱᑎᓯᓈᓂᐗᒃ ᐊᓄᒡ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᓈᓂᐗᒃ; ᑭᒋ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐙᐌᓛᐸᒥᑯᑦ ᑭᒋ ᐅᓄᑎᓂᑫᐎᑦ᙮ 5ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᑲᑴ ᐸᔅᑭᓚᑫᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᐸᔅᑭᓛᑫᐎ ᐳᔅᑕᔅᑐᑎᓂᐊᐤ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒀᔭᔉ ᑲᑴᒋᑖᑴ᙮ 6ᐅᓂᑕᐎᑭᒋᑫᐤ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᑦ ᓂᔥᑕᒻ ᑲᑕ ᐋᐸᒋᑕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᓂᓕᑭ᙮ 7ᒫᒥᑐᓀᓕᑕ ᑳ ᐃᑗᔮᓐ; ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐎ ᒥᓕᒃ ᑭᒋ ᓂᓯᑐᑕᒪᐤ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ᙮

8ᑭᔅᑭᓯ ᒋᓴᔅ ᙭, ᑌᐱᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑦ, ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᐁ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᓂ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ: 9ᐃᑕ ᐁ ᐃᔑ ᐊᓕᒥᐃᑲᐎᔮᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᐁ ᒫᒫᒋᒀᐱᓱᔮᓐ: ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᒫᒫᒋᑯᐱᑌᓕᐤ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᓂ ᓇᔭᑌᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐙᐌᓛᐸᒫᑲᓇᒃ ᐅᒋ, ᐎᓚᐗᐤ ᐊᓯᒋ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐱᒫᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᑫ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 11ᑖᐺᒪᑲᓐ ᐃᑗᐎᓐ, ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᐎᒋᓂᐱᒪᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᒫᓇᐤ: 12ᑮᔥᐱᓐ ᐎᓴᑫᓕᑕᒥᐃᑲᐎᔭᒃ, ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐎᒋᑎᐯᓕᒋᑫᒫᓇᐤ; ᑮᔥᐱᓐ ᐋᓉᑕᐗᒃ, ᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑳ ᐋᓉᑖᑯᓇᐤ: 13ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑖᐺᑕᒪᒃ, ᑫᔮᐸᒡ ᑕᑭ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ; ᓇᒪᐎᓚ ᑲᔥᑭᑕᐤ ᑭᒋ ᐋᓉᑖᓱᑦ᙮

ᐁ ᓇᐁᓕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐊᑐᔅᑫᓛᑲᓐ

14ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒥᐃᒃ, ᐁ ᐃᑕᔓᒪᒋᒃ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭᒋ ᐋᔑᑌᒥᐌᒋᒃ ᐋᔭᒥᐎᓇ ᐅᒋ ᐁᑳ ᓈᓐᑕᐤ ᑳ ᐃᑖᐸᑕᑭ, ᑳ ᐗᓀᓕᑕᒥᐃᑯᒋᒃ ᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᑐᑕᑭᒃ᙮ 15ᐎ ᑲᑴ ᐙᐸᑎᓕᐌ ᐁ ᒥᓜᓕᒥᔉ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐊᑑᔅᑫᐎᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᑫ ᐎ ᓇᓀᐯᐎᓰᑦ, ᒀᔭᔉ ᐁ ᒫᑎᓇᒫᑫᔭᓐ ᑖᐺᐎᓂ ᐋᔭᒥᐎᓐ᙮ 16ᒫᑲ ᐋᑕᐌᓕᑕ ᒪᒋ ᓀᔥᑕ ᐸᑾᓐᑕ ᐱᑭᔅᑴᐎᓇ; ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᓚᑭᐅᒪᑲᓋ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 17ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐎᓂᐗᐤ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᑭᔥᑳᑕᑎᒃ ᐅᒥᑭᐎᓐ ᑲᑕ ᐃᔑ ᑭᑕᒧᐌᓕᐤ: ᐅᑯ ᐋᑎᑦ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᐦᐊᐃᒥᓂᔭᔅ ᓀᔥᑕ ᐸᐃᓕᑕᔅ: 18ᐅᑯ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑮ ᐗᓂᒥᑎᒣᐗᒃ, ᐁ ᐃᑗᒋᒃ, ᐋᔕᔾ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓂᐗᓐ; ᑮ ᑴᑎᐱᓇᒬᐗᒃ ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 19ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᓚᔅᑕᒋᑲᓐ ᐊᔨᑕᔅᑌᓕᐤ, ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑳᑌᒃ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᔅᑫᓕᒣᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ: ᓀᔥᑕ ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᐙᐎᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓂᓕᐤ ᙭ᑕ, ᑲᑕ ᓇᑲᑕᒻ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᓕᐤ᙮

20ᒫᑲ ᑭᒋᐙᔅᑳᔨᑲᓂᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐃᑕᒀᓋ ᐅᓵᐎᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᓀᔥᑕ ᔔᓕᐋᓈᐱᔉ ᐊᓱᐗᒋᑲᓇ, ᒫᑲ ᐊᓯᒋ ᒥᔅᑎᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᔑᔥᑭ; ᐋᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᑭ, ᐋᑎᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᑕᐌᓕᑖᑾᑭ᙮ 21ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐯᓓᑭᐃᑎᓱᑴ ᐅᐅ ᐅᒋ, ᑲᑕ ᐊᓱᐗᒋᑲᓂᐎᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ, ᐁ ᐸᓓᑭᐋᑲᓂᐎᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑌᐱᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᒋ ᐋᐸᒋᐃᑯᑦ ᐅᑭᒫᐗ, ᐁ ᐙᐌᔑᐋᑲᓂᐎᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᓗ ᐊᑐᔅᑫᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 22ᐅᔑᒧᔅᑕ ᓀᔥᑕ ᐅᔥᑭᓂᑭᐎ ᒪᒋᓇᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓇ; ᒫᑲ ᓄᔅᐱᓇᑕ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᑲᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᓈᑐᒫᒋᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐸᓓᑭ ᒥᑌᐃᒃ᙮ 23ᒫᑲ ᑲᑫᐹᑎᓯᐎ ᓀᔥᑕ ᐁᑳᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᐎ ᑲᑫᒋᑫᒧᐎᓇ ᐋᑕᐌᓕᑕ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᓐ ᐁ ᓂᑕᐎᑭᑖᒪᑲᑭ ᒀᓗᑐᑖᑐᐎᓇ; 24ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᒥᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᓇᒪᐎᓚ ᑳᑕ ᐋᔑᑌᒥᐌᐤ; ᒫᑲ ᑲᑕ ᓗᔅᑳᑎᓰᔅᑕᐌᐤ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ, ᐁ ᐎ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ, ᐁ ᔑᐱᓚᐌᓯᑦ, 25ᓗᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐸᓯᑯᔅᑕᓱᓕᒋ; ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐃᑌᓕᑕᑭ ᑭᒋ ᒥᓛᑦ ᑴᔅᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐙᐎᑕᒥᓕᑭ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ; 26ᑭᒋ ᑯᔅᑯᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᓇᒀᑲᓂᓕᒃ ᐅᒋ, ᐊᓂᑭ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᒃ ᑳ ᐊᐗᑳᑎᑯᒋᒃ᙮